TRANSPARÈNCIA

1. Informació institucional i organitzativa

1.1. La missió i les activitats que desenvolupem
La Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, és una societat científica que té per finalitat promoure l’estudi i la divulgació dels coneixements referents als éssers i els sistemes naturals.

La Institució Catalana d’Història Natural és una associació de caire científic i sense ànim de lucre que té per finalitat promoure l’estudi i la conservació dels diferents components del medi natural i difondre’n els coneixements obtinguts.

Per aconseguir les seves finalitats, realitza principalment les activitats següents: conferències, jornades i seminaris; cursos; estudis i informes; publicacions; difusió i conscienciació pública, i assessorament i suport a les institucions.

Memòria de les activitats de l’any 2014
Memòria de les activitats de l’any 2015
Memòria de les activitats de l’any 2016
Memòria de les activitats de l’any 2017
Memòria de les activitats de l’any 2018
Memòria de les activitats de l’any 2019
Memòria de les activitats de l’any 2020
Memòria de les activitats de l’any 2021
Memòria de les activitats de l’any 2022

1.2. La normativa aplicable
Normativa catalana

· Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques DOGC núm. 5123, de 2 de maig. Versió consolidada
· Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5288, de 31 de desembre. Versió consolidada
· Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública DOGC núm. 6780, de 31 de desembre
· Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Correccions d’errades al DOGC núm. 6822, de 3 de març de 2015 i DOGC núm. 6846 de 8 d’abril de 2015. Versió consolidada

Normativa estatal

· Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació BOE núm. 73, de 26 de març. Versió consolidada
· Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 10 d’octubre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge BOE núm. 307, de 24 de desembre. Versió consolidada
· Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria per la qual es va aprovar el Pla estatal de comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives BOE núm. 86, de 10 d’abril
· Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern BOE núm. 295, de 10 de desembre. Versió consolidada.

1.3. Els estatuts i el número de registre de la entitat

Constitució de l’entitat. La Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) es va constituir l’any 1899.

Número d’inscripció. 22481 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, data d’inscripció 27/9/1999.

Estatuts. Foren adaptats a la Llei 4/2008, de 4 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, per acord de l’Assemblea General Extraordinària del dia 30 de maig del 2012 i inscrits el 5 de març del 2013 en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Estatuts

Reconeixements

• Gran Premio Feria Internacional de Barcelona. Atorgat l’any 1977

• Placa Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya. Atorgat l’any 1983

• Premi del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Atorgat l’any 1988

• Premio Nacional de Medio Ambiente de la Secretaría de Estado de las Políticas de Agua y Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Atorgat l’any 1993

• Creu de Sant Jordi. Atorgada per la Generalitat de Catalunya l’any 1999.

• Premi Medi Ambient del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Atorgat l’any 1999.

• Declaració d’utilitat pública. El 14 de novembre del 2005, el Ministeri de l’Interior declarà la Institució Catalana d’Història Natural entitat d’utilitat pública.

1.4. Composició dels òrgans de govern i organigrama

L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la ICHN i és formada, en igualtat de drets, per tots els socis d’honor, numeraris, emèrits i protectors que hi assisteixen i pels representats degudament acreditats dels socis adherits i corporatius.

Els socis de la ICHN, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. Tots queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’abstenen de votar.

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l’any dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic, i en sessió extraordinària sempre que ho acordi el Consell Directiu o ho sol·liciti un nombre no inferior al deu per cent dels socis amb dret a vot. En aquest cas, l’Assemblea s’ha de celebrar dins el termini de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud.

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar les actes de les reunions.

b) Modificar els Estatuts.

c) Aprovar el Reglament de règim interior i les modificacions que hi pugui haver.

d) Elegir i destituir els membres del Consell Directiu i controlar-ne l’activitat.

e) Fixar les línies generals d’actuació de la ICHN i aprovar la gestió feta pel Consell Directiu.

f) Acordar la manera i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

g) Acordar, si s’escau, la dissolució de la ICHN, d’acord amb el que estableix l’article 29.

h) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

i) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades pel Consell Directiu per faltes molt greus.

k) Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes dels socis.

l) Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les funcions que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

El Consell Directiu regeix, administra i representa la ICHN, i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General. El Consell Directiu és format per un president/a, un vicepresident/a, un secretari/ària, un tresorer/a i tants vocals com determini el Reglament de règim interior, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

El Consell Directiu té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar la ICHN de la manera més àmplia que reconeix la llei, i complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableix.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per a exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la ICHN.

d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els socis de la ICHN han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que la ICHN necessiti.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball, comissions o delegacions per acomplir millor els fins de la ICHN, nomenar-ne els representants i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats, empreses i altres persones per a aconseguir subvencions, altres ajuts o l’ús de locals o edificis, o establir convenis o acords de col·laboració.

k) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment bancari, i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits.

l) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de la ICHN o que li hagi estat delegada expressament.

El president/a té les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i del Consell Directiu.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com del Consell Directiu.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i del Consell Directiu.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de la ICHN.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o del Consell Directiu.

El vicepresident/a substitueix el president, en cas d’absència o malaltia.

El secretari/ària té les funcions següents:

a) Assumir la responsabilitat de la gestió administrativa general de la ICHN.

b) Custodiar la documentació de la ICHN i portar el llibre de registre de socis.

c) Convocar, per ordre de la Presidència, l’Assemblea General i les reunions del Consell Directiu.

d) Donar fe dels acords presos en les reunions de l’Assemblea General i del Consell Directiu, i aixecar les actes corresponents.

e) Estendre les certificacions oportunes en nom de la ICHN.

f) Redactar la memòria anual.

El tresorer/a té les funcions següents: a) Percebre, custodiar i controlar els recursos de la ICHN. b) Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portar un llibre de caixa. c) Lliurar les despeses autoritzades pel Consell Directiu d’acord amb el pressupost i amb les disponibilitats de tresoreria.

La composició del Consell Directiu és la següent:

Presidència Jordina Belmonte Soler
Vicepresidència Juli Pujade-Villar
Secretaria Pere Luque Pino
Tresoreria Marc Vilella Antonell
Vocalies Eulàlia Comas Lamarca
  Blanca Figuerola Balañá
  Esther Garcés
  Albert Masó Planas
  Joan Pino Vilalta
  Delfí Sanuy
  Janire Salazar Villacorta
  Sandra Saura Mas
  Ferran Sayol Altarriba
  Jan Tomàs Perarnau

Altres representants prop del Consell Directiu:

Delegada de l’IEC Mercè Durfort Coll
Delegació del Bages Florenci Vallès Sala
Delegació de la Garrotxa Xavier Oliver Martínez-Fornés
Delegació d’Osona Marc Vilella Antonell
Delegació de la Serralada Litoral Central Jordi Corbera Benedicto
Grup de treball Oxygastra Pere Luque Pino
Grup de treball Societat Catalana de Fotògrafs de Natura Ignasi Cebrian Ester
Grup de treball Grup Orquidològic de Catalunya Lluís Salvador Martínez
Felis, grup de recerca en Carnívors Joana Bastardas Llabot
Antaxius, grup d’estudi dels ortòpters de Catalunya Rafael Carbonell Font
Cucadellum, grup d’estudi dels lampírids de Catalunya Segimon Rovira Comas

Consell Directiu

1.5. Història de l’entitat

Història

2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

2.1. Pla anual d’activitats: activitats, treballadors, voluntaris, beneficiaris, indicadors de realització de les activitats i pressupost

Les activitats programades són l’organització dels Cursos naturalistes, les Sessions científiques, les Jornades i Seminaris, les Publicacions, l’organització d’activitats de les delegacions del Bages, del Grup de Naturalistes d’Osona, de la Franja de Ponent, de la Garrotxa. Els grups de treballs: Grup de treball de la Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura, Grup de treball d’estudi dels odonats Oxygastra i Grup de treball sobre Espais Naturals Protegits.

Els projectes:
Recerca participativa: Orquídies del Ripollès, Orquídies del Solsonès, Ortòpters de la Garrotxa, Flora de la Garrotxa, Orquídies de la Garrotxa, Papallones diürnes de la Garrotxa, Seguiment de les libèl·lules de Catalunya, Coleòpters florícoles del Vallès Occidental i Orquídies d’Osona.

Els sistemes naturals del delta del Llobregat. Estudi pluridisciplinar sobre els sistemes naturals d’aquesta zona humida en el qual participen 20 equips diferents de recerca.

Estratègia Catalana de Conservació de Flora (ECCF). El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha encarregat a la Institució Catalana d’Història Natural la redacció d’una Estratègia Catalana de Conservació de Flora.

Estat del medi natural a Catalunya. Càlcul dels indicadors per elaborar l’Informe sobre l’estat i les tendències del medi natural a Catalunya 2013.

Treballadors: la ICHN no té personal contractat.

Beneficiaris any 2018: 1.042 socis i 325 persones que han assistit a les activitats de la ICHN

Indicadors de realització:
Nombre de cursos realitzats respecte els programats.
Nombre de conferències organitzades.
Nombre de persones que participen en les activitats formatives programades.
Increment de les campanyes d’informació i comunicació a les xarxes socials.
Increment dels seguidors en les xarxes socials.
Nombre d’entitats que col·laboren en les activitats de l’associació.
Nombre de contactes establerts amb altres entitats que tenen la promoció de la natura i la cultura catalana en els seus objectius.
Nombre de propostes de col·laboració rebudes d’altres entitats.

Pressupost
Pressupost 2015
Pressupost 2016
Pressupost 2017
Pressupost 2018
Pressupost 2019
Pressupost 2020
Pressupost 2021

2.2. Comptes anuals

Balanç, compte de resultats i memòria econòmica de l’exercici 2014 (vegeu pdf)
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica de l’exercici 2015 (vegeu pdf)
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica de l’exercici 2016 (vegeu pdf)
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica de l’exercici 2017 (vegeu pdf)
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica de l’exercici 2018 (vegeu pdf)
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica de l’exercici 2019 (vegeu pdf)
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica de l’exercici 2020 (vegeu pdf)
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica de l’exercici 2021 (vegeu pdf)

2.3. Retribució dels òrgans de govern

Els membres dels òrgans de govern exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret al reemborsament de les despeses degudament justificades per raó d’aquest exercici.

2.4. Inventari del patrimoni

Patrimoni any 2015 (vegeu pdf)
Patrimoni any 2016 (vegeu pdf)
Patrimoni any 2017 (vegeu pdf)
Patrimoni any 2018 (vegeu pdf)
Patrimoni any 2019 (vegeu pdf)
Patrimoni any 2020 (vegeu pdf)
Patrimoni any 2021 (vegeu pdf)

3. Gestió administrativa

3.1. Contractes
Òrgan responsable en matèria de contractació: El govern de l’associació radica en l’Assemblea General de Socis, la qual delega les seves funcions executives en la Junta Directiva.

No hi ha contractes subscrits amb les administracions públiques en els últims cinc anys.
3.2. Convenis vigents: relació, data, parts que el signen, objecte, drets i obligacions, període de vigència, modificacions produïdes, compliment i execució.
Conveni amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
Conveni amb la Fundació Barcelona ZOO
Data: 29 d’octubre de 2018
Parts: Fundació Barcelona Zoo i Institució Catalana d’Història Natural
Import: 6.000,00 euros
Objecte: ajut econòmic per a la realització del projecte “Les poblacions de gat salvatge (Felis silvestris) a Catalunya: efecte de l’hàbitat i la presència de gats domèstics sobre el seu estat de conservació”
Període de vigència: any 2018
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha hagut.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.

Data: 12 de novembre de 2004

Parts: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i Institució Catalana d’Història Natural

Import: —

Objecte: col·laborar en les activitats d’ambdues entitats

Drets i obligacions: reciprocitat en els avantatges de col·laboració pels socis de les dues entitats.

Període de vigència: indefinit

Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha hagut.

Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.

3.3. Subvencions: relació dels 5 darrers anys, import i objecte, si s’han concedit sense concurrència pública, control financer ajut i justificacions.

Subvencions concedides els anys 2011 a 2015
Subvencions concedides l’any 2016
Subvencions concedides l’any 2017
Subvencions concedides l’any 2018
Subvencions concedides l’any 2019
Subvencions concedides l’any 2020
Subvencions concedides l’any 2021