Estatuts

Capítol IDe la denominació, els fins i el domicili

Article 1

L’associació Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) es va constituir l’any 1899, va esdevenir societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans el 1917 i regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. La ICHN també disposa d’un reglament de règim interior que regula les relacions dels socis amb l’entitat i el funcionament dels òrgans que la componen.

Article 2

2.1. La ICHN és una associació de caire científic i sense ànim de lucre que té per finalitat promoure l’estudi i la conservació dels diferents components del medi natural i difondre’n els coneixements obtinguts.

2.2. Per aconseguir les seves finalitats, realitza principalment les activitats següents: conferències, jornades i seminaris; cursos; estudis i informes; publicacions; difusió i conscienciació pública, i assessorament i suport a les institucions.

Article 3

El domicili de la ICHN és a Barcelona, situat al carrer del Carme, número 47, seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Article 4

La ICHN desenvolupa la seva activitat social ordinària en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és, doncs, la llengua pròpia de la ICHN.

Capítol IIDels socis de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 5

5.1. La ICHN pot tenir diverses categories de socis: numeraris, d’honor, emèrits, corporatius, protectors i adherits.

5.2. Són socis numeraris, a més dels que ja ho són en aprovar-se aquests Estatuts, les persones físiques que demanen ser-ho i que són acceptades pel Consell Directiu i per l’Assemblea General.

5.3. Són socis d’honor les persones físiques, numeraris o no de la ICHN, que pels seus reconeguts mèrits científics o de promoció de les ciències de la natura ja ho són en aprovar-se aquests Estatuts, i les que són proposades pel Consell Directiu o per deu socis de la ICHN i acceptades per l’Assemblea General.

5.4. Són socis emèrits aquelles persones físiques que ja ho són en aprovar-se aquests Estatuts, i tots els socis numeraris que compleixen setanta anys i que en fa més de trenta que estan associats a la ICHN.

5.5. Són socis adherits les persones jurídiques (centres d’estudis o de recerca, associacions o fundacions) dedicades a activitats relacionades amb les finalitats estatutàries de la ICHN que ja ho són en aprovar-se aquests Estatuts, així com aquells que demanen de ser-ho i són acceptats pel Consell Directiu i l’Assemblea General.

5.6. Són socis corporatius les institucions i les empreses públiques o privades no necessàriament relacionades d’una manera directa amb les finalitats estatutàries de la ICHN i que són acceptades pel Consell Directiu i per l’Assemblea General.

5.7. Són socis protectors les persones físiques que fan una aportació econòmica que supera, com a mínim, quatre vegades la que correspon als socis numeraris, o bé les persones jurídiques (entitats o empreses) que fan una aportació econòmica que supera, també quatre vegades com a mínim, la quota corresponent als socis corporatius, i que, en ambdós casos, són acceptats pel Consell Directiu i per l’Assemblea General.

5.8. Els menors en edats compreses entre els catorze i els divuit anys que no estan emancipats necessiten el consentiment dels pares o tutors per a ser socis de ple dret. Els menors de catorze anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals. En cap cas els menors d’edat no poden exercir un càrrec del Consell Directiu

Article 6

6.1. Són drets dels socis de la ICHN:

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius.

c)  Exercir la representació que se’ls confereix en cada cas.

d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

e) Ser informats de la marxa de la ICHN, de la identitat dels altres associats, de l’estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst tractar en les assemblees.

f)  Exposar a l’Assemblea General i al Consell Directiu tot el que es consideri que pot contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

g) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell Directiu o dels càrrecs electes de la ICHN.

h) Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

i)  Rebre informació sobre les activitats de la ICHN, fer ús dels serveis comuns que la ICHN estableix o que té a la seva disposició i formar part de les comissions, els grups de treball o les delegacions.

j)  Disposar dels Estatuts vigents i del Reglament de règim interior.

k)  Consultar els llibres de registre i les actes de l’associació.

6.2. Els drets específics de les diferents categories de socis són regulats pel Reglament de règim interior.

Article 7

Són deures dels socis de la ICHN:

a) Comprometre’s amb les finalitats de la ICHN i col·laborar perquè s’assoleixin.

b) Contribuir al sosteniment de la ICHN amb el pagament de quotes i altres aportacions econòmiques previstes pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests Estatuts.

c)  Complir la resta d’obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.

d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la ICHN.

Article 8

Els socis perden aquesta condició quan així ho decideix la persona interessada i ho comunica per escrit al Consell Directiu, o, a proposta del Consell Directiu, en els casos següents:

a) Per haver comès accions mancades d’ètica, il·legals o contra els objectius de la ICHN.

b) Per haver-se atorgat la representació de la ICHN o altres funcions vinculades a les activitats de l’entitat que no li hagin estat encomanades pel Consell Directiu.

c)  Per no haver pagat la quota durant dos anys consecutius.

d)  Per no complir les obligacions estatutàries.

Capítol IIIDe l’Assemblea general

Article 9

9.1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de la ICHN i és formada, en igualtat de drets, per tots els socis d’honor, numeraris, emèrits i protectors que hi assisteixen i pels representats degudament acreditats dels socis adherits i corporatius.

9.2. Els socis de la ICHN, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. Tots queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’abstenen de votar.

9.3. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l’any dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic, i en sessió extraordinària sempre que ho acordi el Consell Directiu o ho sol·liciti un nombre no inferior al deu per cent dels socis amb dret a vot. En aquest cas, l’Assemblea s’ha de celebrar dins el termini de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud.

9.4. Qualsevol persona associada pot sol·licitar al Consell Directiu la inclusió en l’ordre del dia de l’Assemblea General d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea General, pot fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.

9.5. L’Assemblea General és anunciada pel Consell Directiu mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. La convocatòria s’ha de notificar, individualment, quinze dies abans de la data de la reunió, mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació dels associats. També es pot fer aquesta notificació per mitjans telemàtics a l’adreça facilitada per aquests a la Secretaria de la ICHN.

9.6. El president/a de la ICHN presideix les reunions de l’Assemblea General. Si no hi pot assistir, l’ha de substituir el vicepresident/a o, en la seva absència, el vocal de més edat del Consell Directiu. Hi ha d’actuar com a secretari o secretària qui ocupi el mateix càrrec al Consell Directiu o, en la seva absència, la persona que els assistents designin a l’inici de la reunió.

9.7. El secretari/ària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el president/a. S’inclou a l’acta un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

9.8. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o s’esmeni. De tota manera, cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels  associats al local social.

Article 10

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar les actes de les reunions.

b) Modificar els Estatuts.

c)  Aprovar el Reglament de règim interior i les modificacions que hi pugui haver.

d) Elegir i destituir els membres del Consell Directiu i controlar-ne l’activitat.

e) Fixar les línies generals d’actuació de la ICHN i aprovar la gestió feta pel Consell Directiu.

f)  Acordar la manera i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

g) Acordar, si s’escau, la dissolució de la ICHN, d’acord amb el que estableix l’article 29.

h) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

i)  Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

j)  Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades pel Consell Directiu per faltes molt greus.

k)  Conèixer les sol·licituds presentades per a ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes dels socis.

l)  Resoldre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les funcions que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 11

11.1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. En els casos en què el Consell Directiu ho prevegi, es pot emetre el vot per correu postal o electrònic, o pot ser portat en mà per un altre soci o sòcia, d’acord amb el procediment que s’estableix en el Reglament de règim interior.

11.2. L’Assemblea General únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

Article 12

12.1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada soci o sòcia de l’associació.

12.2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents, representats o que hagin votat per correu o per mitjans telemàtics.

12.3. Per a adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats presents, representats o que hagin votat per correu (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció del Consell Directiu, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).

12.4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels associats i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol IVDel Consell Directiu

Article 13

13.1. El Consell Directiu regeix, administra i representa la ICHN, i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General.

13.2. El Consell Directiu és format per un president/a, un vicepresident/a, un secretari/ària, un tresorer/a i tants vocals com determini el Reglament de règim interior, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

13.3. Els càrrecs del Consell Directiu, que han de ser socis de la ICHN i majors d’edat, són elegits per l’Assemblea General per un termini de dos anys, i no poden exercir el mateix càrrec més de tres mandats consecutius. Els càrrecs es renoven per meitats de la manera que determina el Reglament de règim interior. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

13.4. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c)  Renúncia notificada al Consell Directiu.

d) Destitució acordada per l’Assemblea General.

e) Qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts.

13.5. Les vacants que es produeixen en el Consell Directiu s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que se celebri. Mentrestant, un membre de la ICHN pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, a proposta del Consell Directiu.

13.6. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que els substitueixen.

13.7. Els membres del Consell Directiu exerceixen el càrrec sense cap mena de remuneració. Si ho aprova de manera explícita el Consell Directiu, poden ser retribuïts per tasques distintes de l’exercici del seu càrrec en el Consell Directiu.

Article 14

El Consell Directiu té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar la ICHN de la manera més àmplia que reconeix la llei, i complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableix.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per a exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c)  Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la ICHN.

d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els socis de la ICHN han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

g) Contractar els empleats que la ICHN necessiti.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i)   Establir grups de treball, comissions o delegacions per acomplir millor els fins de la ICHN, nomenar-ne els representants i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j)  Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats, empreses i altres persones per a aconseguir subvencions, altres ajuts o l’ús de locals o edificis, o establir convenis o acords de col·laboració.

k)  Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment bancari, i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits.

l)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de la ICHN o que li hagi estat delegada expressament.

Article 15

El Consell Directiu es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, cada mes, i en sessió extraordinària quan ho proposi la Presidència o sempre que ho sol·liciti un terç dels membres del Consell Directiu.

Article 16

16.1. Els membres del Consell Directiu tenen l’obligació d’assistir a totes les reunions, ja siguin ordinàries o extraordinàries, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a i del secretari/ària, o de les persones que els substitueixen, és sempre necessària.

16.2. Els representants de grups de treball, comissions i delegacions i també els socis adherits poden assistir, amb finalitat informativa, a les reunions del Consell Directiu, a petició pròpia o quan hi siguin convocats pel Consell Directiu, d’acord amb el que estableix el Reglament de règim interior. També, amb finalitat informativa, el Consell Directiu pot permetre l’assistència a les seves reunions d’altres socis o de persones vinculades amb l’activitat de la ICHN.

Article 17

17.1. El Consell Directiu queda constituït vàlidament si ha estat convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels membres.

17.2. Les votacions en les reunions del Consell Directiu es resolen per majoria absoluta dels assistents. En cas d’empat, s’ha d’ajornar la decisió fins a la reunió següent. Si persisteix l’empat, el vot de la Presidència és decisiu.

17.3. Els acords del Consell Directiu s’han de fer constar en el corresponent llibre d’actes i han de ser signats pel secretari/ària i pel president/a. En iniciar-se cada reunió del Consell Directiu, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Article 18

18.1. El Consell Directiu pot delegar alguna de les seves facultats en un o diversos grups de treball, comissions o delegacions si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

18.2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants socis per a exercir determinades funcions que cregui oportunes.

18.3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Capítol VDels càrrecs del Consell Directiu

Article 19

19.1. Són pròpies del president/a les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i del Consell Directiu.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com del Consell Directiu.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i del Consell Directiu.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de la ICHN.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o del Consell Directiu.

19.2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o el vocal de més edat del Consell Directiu, per aquest ordre.

Article 20

Són funcions del secretari/ària:

a) Assumir la responsabilitat de la gestió administrativa general de la ICHN.
b) Custodiar la documentació de la ICHN i portar el llibre de registre de socis.
c) Convocar, per ordre de la Presidència, l’Assemblea General i les reunions del Consell Directiu.
d) Donar fe dels acords presos en les reunions de l’Assemblea General i del Consell Directiu, i aixecar les actes corresponents.
e) Estendre les certificacions oportunes en nom de la ICHN.
f) Redactar la memòria anual.

Article 21

Són funcions del tresorer/a:

a) Percebre, custodiar i controlar els recursos de la ICHN.
b) Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portar un llibre de caixa.
c) Lliurar les despeses autoritzades pel Consell Directiu d’acord amb el pressupost i amb les disponibilitats de tresoreria.

Capítol VIDe l’estructura, els recursos i el patrimoni

Article 22

La ICHN pot organitzar els grups de treball, comissions i delegacions que cregui convenients per a desenvolupar els seus objectius. El Reglament de règim interior n’estableix les modalitats i el procediment de constitució i de dissolució.

Article 23

23.1. La ICHN disposa, com a recursos ordinaris, de l’import de les quotes dels seus associats.

23.2.  Els recursos econòmics extraordinaris de la ICHN es nodreixen de:

a) Les aportacions especials que l’Assemblea General acorda de demanar als associats.
b) Les subvencions públiques o privades.
c) Els obtinguts com a resultat de convenis o contractes, o de l’obtenció de premis.
d) Les donacions, les herències o els llegats.
e) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

Article 24

Tots els socis de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determina l’Assemblea General a proposta del Consell Directiu.

Article 25

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 26

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments bancaris, hi han de figurar les signatures del president/a i del tresorer/a. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb una de les dues signatures.

Article 27

Constitueixen el patrimoni material de la ICHN la seva biblioteca, els seus fons de publicacions i tots els béns mobles i immobles que per qualsevol concepte passin a la seva propietat.

Capítol VIIDel règim disciplinari

Article 28

28.1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableix el Reglament de règim intern.

28.2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de deu dies, el Consell Directiu nomena un instructor/a, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de quinze dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres del Consell Directiu, l’adopta aquest òrgan de govern també dins un període de quinze dies.

28.3. En els casos de sancions per faltes molt greus acordades pel Consell Directiu, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera Assemblea General que se celebri.

 

Capítol VIIIDe la dissolució

Article 29

29.1. La ICHN pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

29.2. Una vegada acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la ICHN com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

29.3. L’Assemblea General està facultada per a elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

29.4. Els socis de la ICHN estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

29.5. Els béns i recursos existents i la documentació de la ICHN passen a integrar-se als de l’Institut d’Estudis Catalans. Si així es decideix, la documentació relativa a la història i activitat de la ICHN pot ser lliurada a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

29.6. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència del Consell Directiu, si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

 

Capítol IXDe la reforma dels Estatuts

Article 30

Aquests Estatuts són reformables, únicament, en una assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte.
Aprovats per l’Assemblea General de la Institució Catalana d’Història Natural el 30 de maig de 2012