AvaluacioCoordinació: Josep M. Mallarach Carrera
Edició científica: Eulàlia Comas Lamarca
Autors: Josep M. Mallarach Carrera, Josep Germain Otzet, Xavier Sabaté Rotés, Xavier Basora Roca
Primera edició: setembre de 2008
ISBN: 978-84-7283-969-4
Dipòsit legal: B-39807-2008

Índex

Presentació

Prefaci: Joan Colom Naval, síndic major de la Sindicatura de comptes de Catalunya
Presentació: Josep Peñuelas Reixach, president de la ICHN; Jordi Sargatal Vicens, director de la Fundació Territori i Paisatge
Introducció: Josep M. Mallarach Carrera

2. L’avaluació d’àrees protegides

2.1 Els principis
2.2 Conceptes i definicions
2.3 Opcions avaluadores
2.4 L’avaluació d’àrees protegides en el món
2.5 L’avaluació a l’Estat espanyol
2.6 Els precedents de Catalunya

3. Metodologia i desenvolupament de l’avaluació

3.1 Antecedents
3.2 Objectius i plantejament de l’avaluació
3.3 Els espais protegits avaluats
3.4 El pla pilot
3.5 La selecció dels avaluadors
3.6 La realització de l’avaluació
3.7 La redacció de la diagnosi
3.8 Presentació i difusió de l’avaluació

4. El sistema d’espais naturals protegits de Catalunya

4.1 Evolució històrica

4.1.1 Els prolegòmens
4.1.2 De 1955 a 1992
4.1.3 De 1993 a 2006
4.1.4 Des de l’any 2006

4.2 Característiques generals del sistema

4.2.1 Les figures de protecció
4.2.2 La configuració del sistema
4.2.3 La gestió del sistema

4.3 El patrimoni protegit

4.3.1 El patrimoni geològic
4.3.2 Els valors dels hàbitats, la fauna i la flora
4.3.3 Els espais de valor cultural i espiritual

4.4 Pressions i amenaces

4.4.1 Pressions i amenaces d’origen natural
4.4.2 Pressions i amenaces d’origen antròpic

4.5 La dimensió socioeconòmica dels espais protegits

4.5.1 Els habitants
4.5.2 La titularitat dels terrenys
4.5.3 L’ocupació laboral

5. L’estat del sistema d’espais naturals protegits

5.1 Disseny i planificació

5.1.1 Adequació del disseny i les figures de protecció
5.1.2 Instruments de planificació

5.2 Recursos destinats a la gestió

5.2.1 Òrgans de gestió i recursos humans
5.2.2 Recursos econòmics
5.2.3 Recursos materials: equipaments i infraestructures
5.2.4 Recursos administratius

5.3 Funcionament intern dels òrgans gestors
5.4 Recerca i seguiment
5.5 Participació pública

5.5.1 Participació pública en la planificació
5.5.2 Participació pública en la gestió

5.6 Conservació dels valors naturals i culturals

5.6.1 Canvis en el patrimoni natural
5.6.2 Canvis en el patrimoni cultural
5.6.3 Impactes negatius sobre el patrimoni natural

5.7 Desenvolupament socioeconòmic

5.7.1 Els espais naturals protegits com a impulsors de les economies locals
5.7.2 Macroindicadors socioeconòmics aplicats als espais naturals protegits

5.8 Ús públic, divulgació i educació ambiental

5.8.1 Els visitants
5.8.2 La senyalització
5.8.3 La divulgació
5.8.4 L’educació ambiental
5.8.5 Els efectes de la protecció segons els visitants i la població local

6. Consideracions de context per interpretar els resultats (part 1) (part 2)

6.1 El marc territorial
6.2 EL marc polític i els reptes de conservació de la natura

6.1.1 Les activitats industrials
6.1.2 Les activitats agroramaderes
6.1.3 El transport
6.1.4 La previsibilitat dels impactes negatius sobre la natura

6.3 El marc social i econòmic

6.3.1 Aspectes socials
6.3.2 Aspectes econòmics

6.4 Per què contextualitzar les dades?

7. Recapitulació final i propostes

7.1 Sobre el procés d’avaluació

7.1.1 Conclusions
7.1.2 Propostes

7.2 Sobre els resultats de l’avaluació

7.2.1 Conclusions
7.2.2 Propostes

Referències bibliogràfiques i sigles

Annexos

Relació d’avaluadors
Relació de col·laboradors i autors de fotografies

Índexs

Àrees protegides
Espècies
Indicadors

Apèndix

Relació dels espais naturals protegits avaluats (dades bàsiques: categoria, perímetre i superfície)

logo_fundacio_territori_paisatge ichnfil