1. Parlament del president

Josep Maria Ninot inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.


2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 30
 de juny de 2008

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

A continuació, la sòcia Mercè Durfort pren la paraula i demana al president si s’ha considerat reeditar el directori de socis de la ICHN que s’havia fet fa uns anys. Comenta que troba que és molt útil a l’hora de localitzar d’altres socis. Joan Pino respon que actualment, amb la nova llei de protecció de dades personals, aquest directori podria comportar problemes legals i que caldria demanar autorització a cadascun dels socis. La Sra. Durfort comenta que continuarà demanant la informació a Secretaria en el cas que necessiti contactar amb algun soci de la ICHN.


3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

Xavier Escuté, secretari, pren la paraula i presenta de manera sintètica la Memòria d’Activitats del 2008 que enguany encara no ha estat editada en paper. Destaca de l’explicació que el nombre de socis ha augmentat lleugerament des de l’any passat (1.016 davant dels 994 del juny de 2008), que hi ha dues noves entitats adherides (Objectiu Natura – Assoc. de Fotògrafs de Natura de Catalunya i Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona) i que finalment s’ha consolidat la Secretaria Tècnica de la ICHN en col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat. De moment, la Secretaria Tècnica consisteix en un professional autònom amb dedicació a mitja jornada que esperem es pugui ampliar durant el 2010.

Assemblea_2009

Tot seguit fa un repàs general de les activitats de les delegacions i dels grups de treball i acaba la presentació amb les activitats organitzades des del consell directiu. Com a innovació a destacar, explica el nou web de sortides naturalistes de la ICHN on es detallen itineraris naturalistes per la geografia dels Països Catalans amb explicacions dels hàbitats que s’hi poden observar així com llistats d’espècies de diferents grups d’éssers vius que s’hi ha observat en alguna ocasió (http://ichn.iec.cat). Destaca també que és un web participatiu, on cada soci pot aportar noves cites i completar la informació existent mitjançant un correu electrònic a la Secretaria de la ICHN.

Per acabar, destaca la gran quantitat d’activitats que es van organitzar durant el 2008 i la gran cobertura al llarg dels Països Catalans, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis. (Podeu veure la presentació al web de la ICHN).

Els assistents es mostren satisfets de l’actuació de la ICHN durant el 2008.

4. Aprovació dels comptes de l’any 2008

Tot seguit, Marc Martín com a tresorer de la ICHN, presenta l’estat de comptes de la ICHN a finals del 2008 i la previsió pel 2009. Comenta que ha fet un exercici per analitzar si des de l’economia de la ICHN es percep la crisi i que la conclusió, de moment, és que no ens ha afectat gaire, tot i que recorda que ens movem amb pressupostos de principis del 2008 i que podria ser que es noti més endavant.

Pel que fa al balanç del 2008, explica que el superàvit que apareix correspon a projectes que encara no s’havien tancat a principis d’any però que ja s’han tancat o estan en vies de tancament enguany. Explica que la previsió del 2009 és que el balanç sigui lleugerament negatiu. També comenta la incertesa de l’evolució del nombre de socis durant el 2009 lligada a la situació econòmica actual.

S’aproven els comptes del 2008. (També podeu veure la presentació al web de la ICHN).

5.  Aprovació dels nous socis  

El president reprèn la paraula i presenta en pantalla el llistat de nous socis del 2008. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris. A continuació informa sobre els socis que han causat baixa durant el 2008.

Relació d’altes de socis durant el 2008

Francesc Xavier Almirall Vallès Francesca Marín Valdés
Hilari Álvarez Vázquez M. Carme Martin Egea
Jaume Arnau Cerdan Aurora Massip Treig
Ferran Arumí Domínguez Amadeo Molina López
Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona Julian Muñoz Llorente
Francesc Balaguer i Burillo Oriol Muntané Llaveria
Mercè Berga Quintana Objectiu Natura – Ass. Fotògrafs de Natura de Catalunya
Josep Borràs Camarasa Pau Ortiz i Santamaria
Roberto Bueno Hernández Parc Natural dels Ports
Antoni   Canals  i Gelada Jordi Pérez Sánchez
Ernest Costa i Savoia Joan Pibernat i Vinyets
Miguel Cubell Argilés Montserrat Raurell Solà
Anna de las Heras Cisa Anna Ribera Crusafont
Màrius Domingo de Pedro Jordi Rofes Cases
Inga Drake i Martín Pol Rofes Masip
Joan Estrada Bonell Ignasi Rovira Casadevall
Jep Flaqué Ferrús Jaume Rovira Llovet
Mercè Font Brucart Albert Ruhí i Vidal
Albert Fornells Domingo David Serrano Alarcón
Fundació Privada Carl Faust F. Xavier Solé Guimerà
Ruth Garcia Fernández Tomàs Solsona i Bonnin
Joan Guillamat Castells Joan Ramon Torrilla Guio
Enric Hernández López Marta Trujillo Puig
Tania Jiménez Palomar Ángeles Vera Guijarro
Marina Stella Lee Paloma Vicente Vives
M. Rosa Marcel Segura Miquel Vivet Farré

Relació de baixes de socis durant el 2008

Jordi Adsuar i Tarinas Pere Mestre i Raventós
Jordi Arumí i Domínguez Eduvigis Moreno i Soler
Thierry Backeljau Museu de Vilafranca
Cecília Cardús i Ros Pere Oms Molist
Joan Centelles i Morte Josep Pannon i Pallarolas
Marcela Chinchilla Sánchez José Luís Peñalver Pérez
Florenci Codina i Reig Mireia Perera i Orriols
Jordi Codina i Teixidor Eva Perisé i Ferrero
Sara Colàs Lafuerza Lluís Pomar i Gomà
Francesc  A. Comín i Sebastian Pere Prats i Trinidad
Eneko Díaz Meñaka Josep Ribas i Pallisera
Josepa Domènec i Ponsoda Alícia Ribera i Vicente
Enric Errando i Mariscal Jaume Rios i Calvet
Ponç Feliu i Latorre Josep M. Rocamora i Ramonet
Ferran Ferrer i Marco Eduard Rosès i Sala
Joan Ferrer i Riu Valentí Rull del Castillo
Lluís Filba i Esquerra M. Teresa Sasal I Lasaosa
M. Teresa Font i Amigó Manuel Suárez i García
Anna Galdeano i Carme David Suñer i Escriche
Jaume Gallego i Berenguer Joaquim Teixidor i Casademont
Raquel Garcia Arrastia Camil Torras i Casals
Frederic Horta i Almaraz Teresa Vegas Vilarrúbia
M. Fernanda Huelin i Trillo Antoni Vilaseca i Tomàs
Neus Ibáñez Cortina Antoni Viñes i Parès
Paula Lladró Folgado Salvador Vives i Jorba

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Aquest any calia renovar els càrrecs de vicepresident i de secretari. Tot i que només hi havia una candidatura, es procedí a la votació.

Assemblea_2009_1

Dels 32 vots emesos (inclosos els vots per correu), la totalitat votà la candidatura i per tant el consell directiu quedà constituït de la manera següent:

Presidència Josep M. Ninot i Sugrañes

Vicepresidència Xavier Escuté i Gasulla

Secretaria Moisès Guardiola i Bufí

Tresoreria Marc Martín Pérez

Vocalies Òscar Alomar i Kurz, Roser Campeny i Valls, Pere Luque Pino, Núria Morral Nadal, Oriol Oms i Llobet, Joan Pino i Vilalta, Delfí Sanuy i Castells, Florenci Vallès i Sala

Un cop finalitzada la votació i el recompte, el president agraeix als dos vocals sortints, Xavier Sabaté i Delfí Sanuy la tasca feta i dóna la benvinguda al nou vocal i als membres del consell que canvien de càrrec.

7. Torn obert de paraules

Per acabar, es comenta que pel 2010 es preveu convocar l’assemblea el primer trimestre de l’any per no deixar passar tants mesos entre el tancament de l’any i la reunió general de socis.

Sense res més a comentar, es dóna per acabada l’Assemblea General 2009 cap a les nou del vespre.

Xavier Escuté i Gasulla                                      Amb el vist i plau del president:
Secretari sortint                                                Josep Maria Ninot i Sugrañes