1. Parlament del president 

Josep Maria Ninot inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.
L’acte va estar precedit per l’amena conferència de Jara Andreu, investigadora del CREAF, que parlà sobre l’«Estat del visó americà a Catalunya: dades recents».

2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 17 de març de 2010

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

El secretari de la ICHN, Moisès Guardiola, pren la paraula i presenta de manera sintètica la Memòria d’Activitats de l’any 2010, que es pot consultar al web de la ICHN. Fa un repàs general de les activitats de les delegacions, dels grups de treball i del Consell Directiu i remarca la gran quantitat de feina feta entre tots, que es concreta en les sortides naturalistes, cursos, sessions, conferències i seminaris, publicacions i en el desenvolupament de nous grups de recerca participativa. Destaca, també, que aquestes activitats s’han realitzat per tot el territori de parla catalana, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis.

 Assemblea_2011_00

Seguidament, Xavier Escuté, explica que durant aquest any, el Consell Directiu farà una reflexió sobre qüestions estratègiques de l’entitat com l’objectiu, l’enfocament, l’estratègia, el funcionament, l’estructura i les activitats i productes que elaborem, els resultats de la qual han de servir per millorar el desenvolupament de la ICHN i es presentaran a l’Assemblea del 2012.

4. Aprovació dels comptes de l’any 2010

Tot seguit, Joan Pino, com a tresorer, presenta l’estat de comptes de la ICHN a finals del 2010 i la previsió pel 2011. Comenta que es comença a percebre la crisi, que de moment no ens ha afectat gaire però que segurament es notarà més endavant.

S’aproven els comptes del 2010

5.  Aprovació dels nous socis  

El president reprèn la paraula i llegeix el llistat de nous socis del 2009. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris. A continuació informa sobre els socis que han causat baixa durant el 2010.

Relació d’altes de socis durant el 2010

Ávalos Gómez, Pilar López Alarcón, Maria
Barrios Tapies, Àngels Martí Forné, Fina
Busqué Pérez, Jordi Martorell Fabregat, Santi
Calixto Cabezas, Irene Meca Caro, David
Caralt Rafecas, Francesc Mitjana Riera, Rosa
Carreras Vila, Narcís Montesinos Fernández, Ana María
Carrillo Mahiques, Gustau Moreno Martínez, José Manuel
Casado Falcón, Clara Omedes, Àlex
Cobo Rodríguez, Elisabeth Pedrocchi Rius, Cèsar Oriol
Enrich Camprubí, Josep Pérez Capellades, José Luís
Garcias Truyols, Joan-Llorenç Puértolas Domènech, Laura
Gavioli, Laura Puigdevall, Inés
Gil Raga, Joan Segura Concustell, Ignasi
González Giménez, Susana Subirana Magarolas, M. Roser
Lavilla Playà, Laureà Vives Carné, Josep
Lliberato Barrios, Alba Yuste Sainz, Òscar
Lliberato Torras, Josep Lluís

Relació de baixes de socis durant el 2010

Fontseca Riera, Sergi
Goula Colomer, Laura
Llerena Cabello, Josep J.
Martí Ribas, Cristina
Martín Andrade, Lourdes
Miró Pastó, Alexandre
Nuño Serra, Pedro
Renom Vilaró, Pere
Roig Munar, Francesc Xavier
Roselló Iglèsias, M. Dèlia
Salvanera Jordà, Lídia
Vicente Castells, Joan
Vila Mani, Roger

 

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Aquest any calia renovar els càrrecs de vicepresident, secretari i 4 vocals. Tot i que només hi havia una candidatura, es procedí a la votació.

Dels 32 vots emesos (inclosos els vots per correu), la totalitat votà la candidatura, per la qual cosa, vicepresident i el secretari van obtenir 32 vots i les vocalies: Òscar Alomar, 30; Roser Campeny i Oriol Oms, 31 i Pere Luque, 32. Per tant, es va aprovar la candidatura i el consell directiu quedà constituït de la manera següent:

 

Presidència: Josep M. Ninot i Sugrañes
Vicepresidència: Xavier Escuté i Gasulla
Secretaria: Moisès Guardiola i Bufí
Tresoreria: Joan Pino i Vilalta
Vocalies: Òscar Alomar i Kurz
Roser Campeny i Valls
Eulàlia Comas i Lamarca
Pere Luque Pino
Marc Martín i Pérez
Oriol Oms i Llobet
Delfí Sanuy i Castells

                                                         

Una vegada finalitzada la votació i el recompte, el president dóna la benvinguda als nous vocals i als membres del consell que canvien de càrrec.

7. Torn obert de paraules

No hi ha comentaris.

Sense res més a comentar, es dóna per acabada l’Assemblea General 2011 cap a les nou del vespre.

Moisès Guardiola                                  Amb el vist i plau del president:
Secretari                                              Josep Maria Ninot i Sugrañes