1. Parlament del president

El dia 23 de maig de 2005 es va celebrar l’Assemblea General de socis de la ICHN. Va presentar l’acte el president de l’entitat, Josep Peñuelas, que va donar la benvinguda als assistents i va comentar alguns aspectes importants per al futur de la ICHN com ara augmentar la professionalització de la gestió i millorar la presència pública. En aquest sentit, va remarcar el paper que han de tenir les noves tecnologies i, especialment, Internet.

2. Nomenament de Mercè Durfort com a Sòcia d’Honor de la ICHN

assemblea_2005_00A continuació es va nomenar la doctora Mercè Durfort Sòcia d’Honor de la ICHN. El professor Ramon Maria Masalles va realitzar una semblança biogràfica de la doctora, amb qui manté una vinculació personal fa més de trenta anys, ja que la va conèixer com a professora universitària. Potser l’àmbit de la docència i de la promoció dels estudiants és allò que més justifica aquesta distinció atès que la doctora Durfort ha deixat una petja important en diverses generacions de biòlegs. A partir de 1973 van coincidir al Consell Directiu de la ICHN, des d’on Mercè Durfort va tirar endavant una iniciativa que va tenir una gran capacitat de convocatòria, els Seminaris d’Estudis Universitaris.

Com a investigadora, Mercè Durfort va ser la primera científica catalana que va realitzar una tesi doctoral sobre ultraestructura cel·lular i l’any 1985 va obtenir la càtedra de Biologia Cel·lular a la Universitat de Barcelona. En aquesta institució el seu paper dinamitzador de la vida acadèmica i cultural i en la promoció professional dels alumnes ha estat (i és encara) molt destacat.

Finalment, és un dels membres més actius de l’Institut d’Estudis Catalans d’ençà 1989, des d’on treballa intensament en la promoció de la ciència i la cultura catalanes. Mercè Durfort va agrair la concessió de la distinció i va comentar que les paraules del professor Masalles havien recollit plenament les seves motivacions.

3. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 14 d’abril de 2004

La segona part de l’acte l’obrí el secretari, Andreu Salvat, amb l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 14 d’abril de 2004. A continuació el secretari exposà els punts més destacats de la Memòria d’Activitats de l’any 2004, com ara la celebració del VIII Seminari de Gestió Ambiental dedicat a la Conservació i ús públic de la zona lacustre de Banyoles i les diverses iniciatives en el camp de la divulgació i defensa del patrimoni natural (manifest científic en defensa dels secans, jornades d’avaluació del PEIN,…)

Andreu Salvat va considerar que el 2004 havia estat un any de continuïtat i finalització de projectes i que com a element de reflexió cal tenir en compte que mentre la presència de la ICHN en el món acadèmic ha experimentat una certa davallada es constata un augment de l’activitat dels grups de treball i col·lectius de naturalistes en àmbits comarcals. En aquest sentit, va comentar el gran nombre d’activitats dutes a terme per les delegacions del Bages, Osona i, especialment Franja de Ponent, amb la celebració de la primera edició de la Universitat de Ponent de Ciències de la Natura, vinculada a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada. A més, és probable que en els propers mesos es constitueixi una nova delegació comarcal a la Garrotxa.

Finalment, el secretari esmentà que la presència a Internet s’ha vist incrementada significativament amb la creació de la web d’Oxygastra, el grup de treball dels odonats, la web dels Naturalistes d’Osona, la llista d’adhesions al manifest científic en defensa dels secans, etc.

4. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

Pel que fa als principals objectius per al 2005, el secretari recull els plantejaments del parlament del president, en el sentit que cal millorar la professionalització de les tasques de gestió. També es vol regularitzar definitivament la relació amb l’IEC i establir definitivament la coordinació dels representants científics en òrgans consultius i assessors d’espais naturals protegits i altres organismes. La presència pública de l’entitat ha de permetre incidir sobre propostes tan importants com la configuració de la Xarxa Natura 2000 o la llei de Pesca de Catalunya. Un projecte que també pot veure la llum és l’inici dels treballs dels Sistemes Naturals de la vall de Son del Pi amb el suport de la Fundació Territori i Paisatge. Aquest estudi té una càrrega simbòlica important perquè l’alta muntanya és un dels pocs ambients on el treballs pluridisciplinars de la ICHN no han  arribat. Una tasca important que ha de permetre augmentar les activitats i consolidar l’entitat és la promoció i coordinació dels diversos grups de treball i delegacions, atès l’increment que experimenta aquest àmbit any rere any.

A continuació Joan Pino, com a representant de la Comissió de Publicacions, va fer un repàs als projectes pendents, i va destacar que enguany es demana una col·laboració especial a tots els socis per poder enllestir dos Butlletins i d’aquesta manera eliminar el retard acumulat en la publicació del Butlletí, que enguany serà d’uns deu mesos.


5. Aprovació dels comptes de l’any 2004  

La tresorera, Ester Gaya, presentà l’estat de comptes, tot detallant les principals despeses realitzades i els ingressos rebuts. El balanç final d’any és positiu, però cal recordar que el 2005 es liquidaran definitivament els deutes amb l’IEC. La tresorera proposa un increment de la quota de soci fins als 36 euros anuals, atès que fa anys que no s’actualitzen, fet que és aprovat per l’Assemblea.


6. Elecció dels socis que han d’ocupar els càrrecs vacants del Consell Directiu

Assemblea_2005_01A continuació es va procedir a la votació per a la renovació dels càrrecs del Consell Directiu el qual, un cop fet el recompte de vots, està format pel membres següents:

 

 Presidència  Josep Peñuelas i Reixach
 Vicepresidència  Joan Pino i Vilalta
 Secretaria  Andreu Salvat i Saladrigas
 Tresoreria  Ester Gaya i Bellés
 Vocalies  Xavier Escuté i Gasulla
 Joan Font i García
 Moisès Guardiola i Bufí
 Marc Martín Pérez
 Xavier Sabaté i Rotés
 Sergi Saladié i Gil
 Delfí Sanuy i Castells
 Florenci Vallès i Sala
 Joan Vallès i Xirau

 

Andreu Salvat i Saladrigas
Secretari