Josep Maria Ninot inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.

2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 30 de juny de 2009

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

El secretari de la ICHN, Moisès Guardiola, pren la paraula i presenta de manera sintètica la Memòria d’Activitats de l’any 2009 (editada en paper i també consultable a http://ichn.iec.cat/pdf/memòria 2009.pdf). Destaca que el nombre de socis ha augmentat lleugerament els darrers anys (1.030 el 2010, 1.025 el 2009 i 994 el 2008). Explica que la ICHN s’organitza amb 1 consell directiu, 5 delegacions, 2 grups de treball i 11 entitats adherides i que aquest any també s’ha comptat amb la Secretaria Tècnica de la ICHN (amb dedicació a mitja jornada) finançada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Tot seguit fa un repàs general de les activitats de les delegacions, dels grups de treball i del consell directiu i fa notar el gran volum de feina feta entre tots, que es concreta amb més de 22 sortides naturalistes, més de 30 cursos, sessions, conferències i seminaris, més de 23 publicacions i més de 30 projectes en curs; a més, destaca la gran cobertura i dispersió d’aquestes activitats al llarg les terres de parla catalana, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis.

Els assistents es mostren satisfets de l’actuació de la ICHN durant el 2009. (Podeu veure la presentació al web de la ICHN)

4. Aprovació dels comptes de l’any 2009

Tot seguit, Marc Martín, com a tresorer de la ICHN, presenta l’estat de comptes de la ICHN a finals del 2009 i la previsió pel 2010. Comenta que ha fet un exercici per analitzar si des de l’economia de la ICHN es percep la crisi i que la conclusió, de moment, és que no ens ha afectat gaire, tot i que recorda que ens movem amb pressupostos de principis del 2009 i que podria ser que es noti més endavant.

Pel que fa al balanç del 2009, explica que el superàvit que apareix correspon a projectes que encara no s’havien tancat a principis d’any però que ja s’han tancat o estan en vies de tancament enguany. Explica que la previsió del 2009 és que el balanç sigui lleugerament negatiu. També comenta la incertesa de l’evolució del nombre de socis durant el 2009 lligada a la situació econòmica actual.

S’aproven els comptes del 2009. (També podeu veure la presentació al web de la ICHN).

5.  Aprovació dels nous socis  

El president reprèn la paraula i llegeix el llistat de nous socis del 2009. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris. A continuació informa sobre els socis que han causat baixa durant el 2009.

Relació d’altes de socis durant el 2009

Tomàs Admetlla i Salvatella Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Meritxell Aragonés Escobar Alba Ortega Segalerva
Belinda Bellis Josep Palet Esteve
Marta Blanch i Fitó Montserrat Porta Arnaiz
Sònia Bofarull Serrat Ferran Prat Pascual
Xavier Buqueras i Carbonell Elisabet Pujolar Díaz
Carlos Miguel Carbonell Georgina Pujolar Díaz
Antoni Castías Girabal Enric Quílez i Castro
Jaume Clausell Menero Àngel Romo i Díez
Ferran Climent i Costa Teresa Saló Jubany
Sònia Díaz Lucini Joan Santandreu Pajerols
Carme Fàbregas Serra José Manuel Sesma Moranas
Javier Fernández Trapero Manel Soria Guerrero
Romina Gabrieli Maria Sucarrats Llobet
Eduard Juanola Calatayud Beatriu Tenas i Torres
Cristina Martí i Ribas Guillem Torner Gascon
Martí Mendoza Cabrero Josep Torras Casas
Fina Monell Serra Melcior Vila Rius
Pep Monterde Farnés Amadeu Zamora Ricart
Dolors Muñoz i Alvarez

 

Relació de baixes de socis durant el 2009

Raül Álvarez Millán Joaquim Lloveras i Santiago
Sergi Bosch Vazquez Guillem Mas Cornet
Jordi Camprubí i Capella F. Xavier Mayor i Farguell
Roger De Marfà Taillefer Sergi Mujal i Juncà
David Elié Albà Joan Nadal i Fortià
Antoni Espuny i Moliner Neus Pey i Padrós
Neus Llovera i Vidal Francesca Pons i Visa

 

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Aquest any calia renovar els càrrecs de president, tresorer i 3 vocals. Tot i que només hi havia una candidatura, es procedí a la votació.

Dels 49 vots emesos (inclosos els vots per correu), la totalitat votà la candidatura excepte un vot que només va votar el president i el tresorer, pel que el president i el tresorer van obtenir 49 vots i les vocalies 48. Per tant, es va aprovar la candidatura i el consell directiu quedà constituït de la manera següent:

 

Presidència: Josep M. Ninot i Sugrañes
Vicepresidència: Xavier Escuté i Gasulla
Secretaria: Moisès Guardiola i Bufí
Tresoreria: Joan Pino i Vilalta
Vocalies: Òscar Alomar i Kurz
Roser Campeny i Valls
Eulàlia Comas i Lamarca
Pere Luque Pino
Marc Martín i Pérez
Núria Morral Nadal
Oriol Oms i Llobet
Delfí Sanuy i Castells
Florenci Vallès i Sala

 

Un cop finalitzada la votació i el recompte, el president dóna la benvinguda als nous vocals i als membres del consell que canvien de càrrec.

7. Torn obert de paraules

No hi ha comentaris.

Sense res més a comentar, es dóna per acabada l’Assemblea General 2010 cap a les nou del vespre.

Xavier Escuté i Gasulla                                    Amb el vist i plau del president:
Secretari sortint                                                Josep Maria Ninot i Sugrañes