1. Parlament del president

Joan Pino remarca el canvi de Presidència que avui es votarà, i remarca el canvi de cicle que afronta la Institució. Fent balanç del funcionament de la ICHN dels darrers anys, destaca, com a aspectes més favorables, que:

 • la ICHN ha consolidat les relacions amb l’IEC, com a filial excepcional (pel fet de ser una entitat de dret, amb personalitat jurídica pròpia). Aquest fet ha comportat dificultats però s’ha aconseguit establir un marc de relacions estable, amb reconeixement implícit de la nostra personalitat jurídica a través d’un acord. Així s’assegura una relació econòmica que serà beneficiosa per totes dues parts,
 • s’han continuat fent les activitats permanents, entre les quals el Butlletí, una publicació periòdica que ha esdevingut de referència;
 • s’ha consolidat una xarxa d’entitats (com les delegacions territorials, els grups de treball, les entitats adherides) amb presència estesa en el territori de Països Catalans, no només al Principat. Es tracta d’un gran actiu de la ICHN, que ha comportat un canvi de paradigma, convertint la Institució en una entitat bottom-up, i
 • hi ha hagut una eclosió i consolidació de la recerca participativa, que dona molta força a l’entitat i ha comportat el canvi d’una ICHN liderada per l’acadèmia a una ICHN molt diferent, més propera a la ciència ciutadana.

També destaca punts febles, que cal millorar com:

 • haver perdut part d’hores de dedicació de la Secretaria Administrativa;
 • trobar-nos en una situació econòmica menys consolidada del que seria desitjable
 • la necessitat de millorar en promoció, de ser més presents a la societat i captar més socis, sobretot en universitats i centres de recerca.

Per acabar, advoca per la regeneració i remarca que deixa en mans del nou Consell Directiu totes aquestes qüestions, al qual vol seguir vinculat com a vocal.

2. Aprovació de l’acta del 2017

S’aprova l’acta de l’assemblea del 2017 sense cap esmena.

3. Aprovació de les línies generals de la ICHN

Eulàlia Comas, en condició de secretària de la Institució, repassa les activitats dutes a terme al llarg de 2017.

4. Aprovació dels comptes

Roser Campeny, com a tresorera, presenta el resum de l’exercici 2017 indicant que, proporcionalment, el 2017 hi ha hagut menys ingressos i també s’ha gastat menys que l’any precedent.

Destaca, com principals fonts d’ingrés les quotes de soci (que volten els 30.000 €, l’ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’ajut de l’IEC, que oscil·la depenent de l’any, entre els 8 i els 10.000 per a activitats i entre 4.500 i 5.000 € per a publicacions; i uns 10.000 € de les inscripcions a activitats.

En relació amb l’evolució seguida entre 2010 i 2017, destaca, pel que fa a ingressos, que:

 • les entrades des d’ajuts de l’administració van davallar el 2014 i s’han recuperat;
 • les aportacions d’entitats privades han decaigut fins a 0;
 • les aportacions de l’IEC van caure el 2014;
 • les quotes són la font d’ingressos més estable, i
 • l’import de les vendes i altres activitats oscil·la, però és poca quantitat.

En relació amb les despeses, remarca que

 • d’any en any, les despeses per activitats varien molt;
 • les despeses de les delegacions també són molt variables, segons les iniciatives que van organitzant;
 • quant a publicacions, s’han recuperat després de l’any 2014 (amb el Butlletí i el Notícies però també amb altres publicacions puntuals, com el llibre Els sistemes naturals del Delta del Llobregat);
 • des de fa uns anys no es convoquen premis;
 • despeses generals es mantenen,
 • en conjunt, hi ha hagut una caiguda important fins l’any 2014 i després una estabilització.

En termes de balanç ingressos-despeses, indica que cada any es té un tancament amb balanç positiu i es comença amb el mínim disponible.

Quant a tresoreria, descriu que a 31 de desembre de 2017 es tancà l’exercici amb un romanent de gairebé 80.000 €, dels quals, però, bona part estan compromesos per activitats).

Conclou remarcant que:

 • la política de la ICHN és mantenir equilibrats ingressos i despeses, i mantenir recursos per encarar possibles tensions de tresoreria si vénen temps difícils;
 • una de les delegacions, la d’Osona, té recursos propis (pertanyents al Grup de Naturalistes d’Osona);
 • tot i mantenir els socis, hi ha una petita davallada de la font d’ingressos, en part perquè hi ha proporcionalment més quotes d’estudiants, i
 • no hi ha capacitat econòmica per emprendre grans canvis.

Els assistents aproven els comptes de 2017

5. Aprovació dels nous socis

 • Socis que s’han donat d’alta des del gener de 2017 fins al 30 d’octubre de 2018:
Marc Aixarch Curto Oriol Hidalgo Asensio
Laura Arjona López Jordi Margalef Marrasse
Marcel Arumí Riera Josep Mas Pla
Josep Blanch Busom Josep Padullés Cubino
Miquel Borràs Suàrez Carles Pibernat Viñets
Claudio Açaí Brancho Estévanez Llorenç Planagumà Guàrdia
Enric Calvo Graells Carlos Pradera Jordana
Xavier Carceller Roqué Miguel Prieto Manzanares
M. Dolores Castaño Linares Marta Puigdomènech Serra
Ignasi Cebrecos Lerena Sara Reverté Saiz
Eva Codina Bigas Pere Ribas Balletbó
Francesc Cornellana Castells Àlex Rodríguez Ledo
Jesús Crespo Masferrer Paco Rosés Martínez
David Cunillera Montcusí Ramon Ruiz Jarillo
Yael Díaz Acha Emili Sancha Asenjo
Albert Eisenmenger Albert Sans Climent
Llorenç Estivill Alonso Jordi Santamaria Ferrer
Diego Fernández Ruiz Jan Sap
Maria Gàmez Cobos Albert Sorigué Abel
Pep Gassó Leiva Albert Vila Bonfill
Ernest Gatell Roset Marc Vilella Antonell
 • Socis que s’han donat de baixa des del gener de 2017 fins al 30 d’octubre de 2018:
Mar Balagué Puig David Meca Caro
Montserrat Boqueras Bailina M. Rosa Miracle Solé
Andreu Burguera Vera Amadeo Molina López
José Ángel Burriel Moreno José Manuel Moreno Martínez
Jaume Calvet Porta Pau Núñez Santos
Joan Canals Taron Ramon Pascual Lluvià
Antoni Castías Girabal Albert Ruhí Vidal
Antoni Cortina Vilanova Juan Santos Navarro
Guillermo De Felipe Datas M. Josep Siches Cuadra
Núria Duran De Grau Elisabet Solé Dalfó
Josep Escolà Garriga Tomàs Solsona Bonnin
Pere Esteve Yusta Ramon Sunyer Martín
Aníbal Ferrón Aïda Tarragó Guarro
Marc Hidalgo Jiménez Jaume Torras Torra
M. del Mar López Beltrán Josep Torras Casas
Marta Margelí Voelp Elena Vallvé Queraltó
Joan M. Martínez Alcover Margot Vila Roca

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Hi ha una sola candidatura per ocupar els càrrecs vacants:

Presidència: Jordina Belmonte
Tresoreria: Ferran Climent
Vocals: Albert Masó, Joan Pino, Juli Pujade, Delfí Sanuy, Ferran Sayol

Després de la votació es fa el recompte de vots: vots presencials: 16; vots per correu electrònic: 30; vots per correu postal: 8; cap vot nul i cap vot en blanc.

Presidència Jordina Belmonte Soler 53 vots
Tresoreria Ferran Climent Costa 54 vots
Vocalies Albert Masó Planas 52 vots
Joan Pino Vilalta 53 vots
Juli Pujade-Villar 53 vots
Delfí Sanuy Castells 53 vots
Ferran Sayol Altarriba 53 vots

7. Torn obert de paraules

Joan Pino dona la benvinguda a la nova presidenta (Jordina Belmonte) i als nous membres: Albert Masó (vocal) i Ferran Climent (tresorer), i agraeix la generositat dels membres del Consell Directiu, especialment la de Josep Germain (Secretaria Tècnica) i Isabel Munujos (Secretaria Administrativa), que són l’ànima i l’engranatge de la ICHN, sense els quals la ICHN no podria rutllar.

Acomiada i agraeix la feina de la Roser Campeny, amb un reconeixement especial.

Recorda que no s’ha nomenat soci d’honor enguany i passa la paraula a la presidenta electa, Jordina Belmonte, que es presenta, i agraeix la feina feta pel Consell i especialment per Joan Pino. Botànica de formació, agraeix ser la successora femenina de la Dra. Creu Casas com a presidenta de la ICHN.

 

Eulàlia Comas Lamarca Amb el vist i plau de:
Secretària Joan Pino Vilalta  Jordina Belmonte Soler
President sortint  Presidenta electa