1. Parlament del president

Joan Pino inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.

2. Nomenament de Salvador Filella com a Soci d’Honor de la ICHN

Abans de començar pròpiament l’Assemblea General, el president dona la benvinguda recordant l’ordre del dia i nomenant Soci d’Honor a Salvador Filella, ornitòleg i especialista en cetacis, a qui glosa el també soci, Xavier Ferrer. Recorda el seu pas per la Universitat de Barcelona, el paper que va tenir en la fundació de la ONG Depana. Sobre el vessant personal ressalta 4 grans valors de Salvador Filella: haver estat capaç de despertar interès per la fauna mitjançant l’experiència vital entre el jovent; haver potenciat el treball de camp de vertebrats (sobretot ocells i mamífers marins); l’impuls que donà a Depana, pilar fonalmental de la conservació de la natura durant la transició; la capacitat de crear sinergies entre experts de disciplines diverses. També la divulgació en general i l’interès per la ciència ciutadana; l’interès pels rapinyaires i per indrets concrets com els Ports de Beseit, entre d’altres. Destaca, a més, la gran activitat que dugué a terme al Museu de Zoologia, la Universitat i el Parc Zoològic de Barcelona, i que va elaborar el primer atles ornitològic de Catalunya i el volum 12 ?i altres apartats? de la Història Natural dels Països Catalans. Destaca la bonhomia, la capacitat de treball, la memòria i dedicació, i també la capacitat d’aprofitar persones, materials i capacitats que el caracteritzen. Finalment recorda que al web de la història de l’ornitologia catalana i diversos llibres recullen la seva trajectòria professional.

Joan Pino lliura a l’homenatjat el diploma de Soci d’Honor, i li lliura un present.

Salvador Filella agraeix el reconeixement, i recorda la importància que els seus amics han tingut al llarg de tota la seva trajectòria per arribar on ha arribat i per fer el que ha aconseguit fer. Recorda com es va crear el 1973 la Comissió de Cetacis a la ICHN, i la ingent feina que es va dur a terme durant aquella època.

3. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 2 de juliol de 2015

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

4. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

Eulàlia Comas fa una ressenya de les principals activitats dutes a terme al llarg de 2015, tant des de la seu central, com per part de les delegacions territorials (6) i dels grups de recerca (3), com també de les entitats adherides amb què compta (18). Fa esment també de les altes (31) i baixes de socis (53, de les quals 36 són voluntàries), essent la xifra de socis actuals 1.003, així com de la composició de la Junta Directiva vigent, de la qual alguns càrrecs seran votats en aquesta assemblea..

5. Aprovació dels comptes de l’any 2015

Roser Campeny detalla els ingressos i despeses, ressaltant que la part dels ingressos més rellevant és de quotes (33 %) i entitats públiques (37 %), i que entre les despeses destaquen les generals (34 %), els projectes (21 %) i les publicacions (15 %). Remarca que la quota dels socis arriba a cobrir les despeses generals, com a funcionament normal. I comparant dades anuals des de 2010, assenyala la caiguda d’ingressos de 2010 a 2014, que contrasta amb la solidesa i invariabilitat dels ingressos en concepte de quotes de socis. Fent balanç dels 6 darrers anys, i comptant els romanents, al 2016 hi ha més de 86.000 euros, però cal tenir present que uns 40.000 estan pendents de cobrament. Joan Pino assenyala que aquests són els primers comptes que es presenten després del conveni signat amb l’IEC gràcies al qual s’ha evitat el conflicte de pagaments d’IVA creuats que hi havia en anys anteriors.

6. Aprovació dels nous socis

Hi ha 15 nous socis, un dels quals és una entitat adherida (l’Ajuntament de Salou). El president els anomena i, com que no hi ha cap manifestació en contra, s’aproven.

Relació d’altes de socis de l’any 2015:

Jan Artola Llorens Marc Hidalgo Jiménez
Mar Artola Llorens Judit Llorens Bastian
Gemma Cots Agulló Xavier Martínez Perona
Joan de la Malla Elisenda Peris Morente
José Escaso Navarro Romero Roig Martín
Pere Esteve Yusta Pere Soler Isern
Maria Antònia Ferrer Solé Ajuntament de Salou
Joaquín Guillén Castejón

Relació de baixes del 2015:

Josep M. Alaña Negre David Masalles Rivera
Joan Armengol Bachero Oriol Muntané Llaveria
Mercedes Barbero Castro Àlex Nogués Otero
Antoni Barceló Rodríguez Berta Obón Lleonart
Josep M. Barres Manuel Alba Ortega Segalerva
Anna Borbonet Macia Francesc d’Assís Padrosa Pañella
Jaume Broto Puig Jordi Papió Richou
Jordi Busqué Pérez Montserrat Peláez Porras
Trinitat Caballé Horta Antoni Peñaranda Armero
Rosa Capdevila Viñas David Porta Tena
Eugeni Capella Roca Maria Alba Requesens Oller
Eduard del Castillo Jaquolot Maria Rieradevall Sant
Francesc Comes Angelet Ferran Royo Pla
Agustí Escobar Rubies  Teresa Saló Jubany
Carles Feliu Josè Sònia Sànchez Mateo
Elisenda Forés Planells Ricard Sanz Soler
Juli García Pausas M. Rosa Senseda Boixader
Laura Gavioli Francesc Manuel Serrano Navarro
Elisenda Godoy Ventura Vicenç Sureda Obrador
Víctor Gotzens García Josep Torrens Pla
Enric Hernández López Josep Tosquella Angrill
Montserrat Jardí Porqueras Diego Varga Linde
Gustau Llorente Cabrera Teresa Vegas Vilarrúbia
Montserrat López Molina Roger Vila Ujaldón
Sònia López Santander Enric Vilalta Famada
 Neus Margalef Sagristà Jaume Xampeny Baró
Mònica Martinoy Masjoan

7. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Enguany es cal renovar els càrrecs de president, tresorer i 3 vocalies. Hi ha una candidatura única. Una vegada han votat els socis presents a la sala, s’obren els vots que han arribat per correu i els resultats són de 37 vots a favor de la candidatura única i 1 de nul (38 en total).

El resultat del recompte és el següent:

Presidència  Joan Pino Vilalta
Tresoreria Roser Campeny Valls
Vocalies: Juli Pujade Vilar
Ferran Sayol Altarriba
Delfí Sanuy Castells

Jordi Gimisó, soci de la ICHN i de Depana, recorda que Depana fa 40 anys enguany i suggereix organitzar alguna activitat conjunta. Joan Pino explica que el Consell Directiu n’està informat i que es pot organitzar de cara a la Tardor. Xavier Ferrer indica que ha parlat amb Josep Maria Camarasa d’una reunió que va ser històricament important el 1974, a Banyuls, i que es pot considerar l’embrió de Depana, i demana si hi ha registre gràfic de la sortida, que es pugui fer servir per celebrar l’aniversari de l’entitat.

La sòcia Margarida Genera, paleontòloga, demana que s’obri una comissió relacionada amb patrimoni, paleontologia i prehistòria. Joan Pino respon que la ICHN pot fer d’altaveu per tal que si hi ha socis interessats, s’organitzin (o fins i tot que contactin amb membres d’altres grups), i reenviar el contacte de la sòcia perquè s’hi posin en contacte.

Per cloure el torn de preguntes, Joan Pino, en relació amb les aportacions esmentades, diu que a) es pot fer un article al Butlletí sobre l’aniversari de Depana, b) organitzar un acte commemoratiu de l’entitat i c) explorar les connexions entre patrimoni natural i cultural, buscant la complicitat entre les persones que hi estiguin interessades.

 

Eulàlia Comas Lamarca                                                      Amb el vist i plau del president:
Secretària                                                                               Joan Pino Vilalta