1. Parlament del president

Joan Pino inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.

2. Nomenament de Jordi Ribes com a Soci d’Honor de la ICHN

L’assemblea començà amb el nomenament com a Soci d’Honor de Jordi Ribes en reconeixement de la densa i valuosa tasca naturalista, especialment en el camp de l’estudi dels heteròpters. Marta Goula va glossar la figura de Jordi Ribes fent algunes referències a la seva vida familiar i professional (era estomatòleg), a la seva relació amb el Dr. Español i el Museu de Zoologia de Barcelona i al fet que a partir dels anys 80 del segle XX ja es trobés entre els més reconeguts heteropteròlegs a escala mundial. També es va fer referència a la seva producció científica, entre la qual destaquen 156 publicacions i la descripció de 2 nous gèneres i 51 espècies i subespècies d’heteròpters. La seva filla, Eva Ribes va recollir un obsequi commemoratiu atès que per problemes de salut, Jordi Ribes no va poder assistir a l’acte.

3. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 2 de juliol de 2014

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

4. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

El president de la ICHN, Joan Pino, pren la paraula i presenta de manera sintètica la Memòria d’Activitats de l’any 2014, que es pot consultar al web de la ICHN. Fa un repàs general de les activitats de les delegacions, dels grups de treball i del Consell Directiu i remarca la gran quantitat de feina feta malgrat la situació econòmica general poc favorable. Destaca, també, que aquestes activitats s’han realitzat per tot el territori, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis, i dóna la benvinguda a la nova delegació de la Serralada Central Litoral.

5. Aprovació dels comptes de l’any 2014

A continuació, la tresorera, Roser Campeny, presenta els comptes de la ICHN a final del 2014 i ho fa variant lleugerament el format d’altres anys per atendre els suggeriments expressats per un soci l’any passat i cercar una major claredat expositiva. S’aproven els comptes del 2014.

6. Aprovació dels nous socis

El president reprèn la paraula i mostra el llistat de nous socis i el de socis que han causat baixa durant el 2014. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris.

Relació d’altes de socis de l’any 2014:

Núria Benaiges Abril Roberto Novella
Andreu Burguera Vera Enrico Nebbia
Mònica Busquets Romagosa Martí Oliver De Cruz
Josep Casulleras Roda Montserrat Peláez Porras
Antoni Comellas Garcia Antoni Peñaranda Armero
Elisabet Coscojuela López Manuel Pijoan Rotgé
Glòria De Cruz Viñolas Albert Planas Obiols
Marcos Fernández Martínez Mireia Puntí Alsina
Josep Hernández Solà Irene Román Dégano
Vanessa Juanati Sànchez Ticià Sala Mellado
Esteve Llop Vallverdú Anna Salvador Benavent
Pere Maluquer Prats Anna M. Soria Planillo
Albert Miquel Loewe Immaculada Valls Martí
Adrià Miralles Núñez Margot Vila Roca
Mnconsultors de Ciències de la Conservació, SL Aida Viza Sánchez


Relació de baixes de socis durant el 2014
:

Joan Astor Vignau Francesc X. Martínez Sopena
M. Pilar Carreras Verdaguer Carme Melcion Fontbernat
Cèlia Casinos Pardos Martí Mendoza Cabrero
Ferran Colombo Piñol Claudia Reichert
Manuel Costa Talens Luca Reichert
Jordi Domingo Calabuig Júlia Saura Salvadó
M. del Carme Duran Manero Vicent Vidal Belda
Ramon Ferrer Bolasell Amadeu Zamora Ricart
Ramon Jordana De Simon

7. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Es dona la paula al Secretari Tècnic, Josep Germain, que presenta el nou text del Reglament de Règim Interior, tot recordant que mentre els Estatuts tenen valor legal, el Reglament és un document d’ordre intern. També fa esment al fet que la revisió del Reglament obeeix, principalment, a la necessitat d’adaptar-lo a la revisió que per mandat legal es va haver de fer dels Estatuts l’any 2012. També s’ha aprofitat l’oportunitat per concretar alguns punts abans poc desenvolupats i per millorar la coherència del text. Després de repassar tots els canvis punt per punt i de respondre algunes qüestions que els assistents van plantejar, l’Assemblea General dóna per aprovada la revisió del Reglament de Règim Interior.

8. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

A continuació, es va fer la votació per renovar els càrrecs del Consell Directiu. Després del recompte, els resultats són els següents:

Vicepresidència: Pere Luque Pino
Secretaria: Eulàlia Comas Lamarca
Vocalies: Òscar Alomar Kurtz
Jaume Ayguadé Ayguadé
Ferran Climent Costa
Xavier Escuté Gasulla

Una vegada finalitzada la votació i el recompte, el president dóna la benvinguda al nou vocal, agraeix la bona predisposició dels altres membres del consell que renoven el càrrec i agraeix a Oriol Oms la tasca desenvolupada, tot i que s’espera que continuï assistint a les reunions del Consell Directiu en representació de la Delegació del Bages.

9. Torn obert de paraules

En el torn obert de paraules només es va fer un comentari proposant que a la relació dels membres del Consell Directiu del web de la Institució, s’hi afegeixi la fotografia de cada un.

Sense res més a comentar, es dona per acabada l’Assemblea General 2015 cap a les nou del vespre.

Moisès Guardiola                                                       Amb el vist i plau del president:
Secretari                                                                       Joan Pino Vilalta