1. Parlament del president

Joan Pino inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.

A continuació, presentà a Salvador Maluquer i Maluquer i explicà el perquè del seu nomenament com a soci d’Honor.

2. Nomenament de Salvador Maluquer Maluquer com a soci d’Honor de la ICHN

Xavier Ferré glosà la trajectòria científica de Salvador Maluquer, la implicació que ha tingut en les activitats de la ICHN des dels inicis, ja que en fou un dels socis fundadors, la seva vàlua i discreció en la seva vida i els moments conviscuts.

3. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 30 de maig de 2012

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

4. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

El secretari de la ICHN, Moisès Guardiola, pren la paraula i presenta de manera sintètica la Memòria d’Activitats de l’any 2012, que es pot consultar al web de la ICHN. Fa un repàs general de les activitats de les delegacions, dels grups de treball i del Consell Directiu i remarca la gran quantitat de feina feta entre tots, que es concreta en les sortides naturalistes, cursos, sessions, conferències i seminaris, publicacions i en el desenvolupament de nous grups de recerca participativa. Destaca, també, que aquestes activitats s’han realitzat per tot el territori de parla catalana, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis.

Seguidament, Xavier Escuté, explica els resultats més importants del procés de reflexió sobre qüestions estratègiques de la ICHN que ha realitzat el Consell Directiu al llarg del 2012.

5. Aprovació dels comptes de l’any 2012

La tresorera de la ICHN, Roser Campeny, presenta l’estat de comptes de la ICHN a finals del 2012 i la previsió pel 2013. S’aproven els comptes del 2012.

6. Aprovació dels nous socis

El president reprèn la paraula i mostra el llistat de nous socis del 2012. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris.

Socis que s’han donat d’alta durant el 2012:

Albornà Rovira, Pere Feliu Bassols, Tomàs
Associació Montphoto Lecina Díaz, Judit
Bacardit Oliveres, Mercè Meyer, Izak Johannes
Balet Duat, M. Carme Moirón Cacharrón, Maria
Barrosso Pujol, Àlex Pelayo Colodrero, Pedro
Barrull Ventura, Joan Pi Calzada, Jordi Lluís
Baselga Pujol, Joan Ramon Pla Rabes, Sergi
Cabré Fabré, Oriol Prats Garriga, Rosa
Carnicero Campmany, Pau Requesens Oller, Maria Alba
Centeno Magí, Meritxell Rota Moreno, Cristina
Centre Excursionista de Terrassa Rubio Rocabert, Pere
Chesa Marro, Maria José Salvany Duran, Josep Maria
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat Soler Puig, Josep
Escanez Monferrer, lluc Uceda Gómez, Marga
Estany Caus, Antoni Zapata Coll, Jordi

Socis que han causat baixa durant el 2012:

Balasch Solanes, Josep Carles Marcè i Sallés, Miquel Àngel
Campderròs Jordà, Jaume Martín Villodre, Joan
Cardero Aguilera, Salvador Merseburguer Canals, Maria Goretti
Casanovas Giner, Santiago Mestre Arias, Laia
Corominas Blanch, Josep Ortiz Durà, Jesús
Corominas Xifra, marc Piella Vila, Mònica
Cubell Argilés, Miguel Pons Frígols, Anna
Daranas Llopart, Joan Prevosti pelegrín, Antoni
De Gibert Atienza, Jordi M. Ramponi, Giorgio
Espadaler Gelabert, F. Xavier Sancha Asenjo, Emili
Farreny Gil, Josep Sánchez Alonso, Cristina
Font Brucart, Mercè Vaquer Navarro, Ramon
Gabrieli, Romina Vilaró Majó, Marta
Goberna Estellés, Marta Vivet Farré, Miquel
González Cabré, Josep Manuel Yuste Sainz, Òscar
Guasch Guillem, Eduard
La Vola, Companyia de Serveis Ambientals

7. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Aquest any calia renovar els càrrecs de vicepresident, tresorer i 3 vocals. Tot i que només hi havia una candidatura, es procedí a la votació.

Dels 34 vots emesos (inclosos els vots per correu), la totalitat votà la candidatura, per la qual cosa, el president va obtenir 34 vots, i la tresoreria i les vocalies 34 vots cadascuna.

Per tant, es va aprovar la candidatura i el consell directiu quedà constituït de la manera següent:

Presidència: Joan Pino i Vilalta
Vicepresidència: Pere Luque i Pino
Secretaria: Moisès Guardiola i Bufí
Tresoreria: Roser Campeny i Valls
Vocalies: Òscar Alomar i Kurz
Jaume Ayguadé i Ayguadé
Eulàlia Comas i Lamarca
Xavier Escuté i Gasulla
OriolOms i Llobet
Juli Pujade i Villar
DelfíSanuy i Castells

Una vegada finalitzada la votació i el recompte, el president dóna la benvinguda als nous vocals i als membres del consell que canvien de càrrec.

8.Torn obert de paraules

Sense res més a comentar, es dóna per acabada l’Assemblea General 2013 cap a les 20.30 h.

 

Moisès Guardiola Bufí                                                      Amb el vist i plau del president:
Secretari                                                                              Joan Pino Vilalta