1. Parlament del president

Joan Pino inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN exposant l’ordre del dia i agraint la tasca de tots ―socis, membres del Consell Directiu i personal i col·laboradors― durant el darrer any.

2. Nomenament de Rafael Balada com a Soci d’Honor de la ICHN

El president dona la benvinguda a tots els assistents i recorda que abans de començar l’Assemblea General es procedirà a nomenar a Rafael Balada Llasat Soci d’Honor en reconeixement de la seva tasca naturalista, tant en l’àmbit de la Institució des dels anys 70 de segle passat com en la seva tasca al front de diversos espais naturals protegits i en el camp de la botànica.

Pere Luque glosa la figura de Rafael Balada i a continuació Joan Pino lliura a Rafael Balada un present com a recordatori d’aquest acte.

Rafael Balada agraeix el reconeixement i fa un breu parlament en el qual recordà la seva participació en la Campanya per a la Salvaguarda del Patrimoni Natural del Congrés de Cultura Catalana, així com que a l’any 1976 impulsava l’adhesió del Grup d’Estudis de la Natura de l’Agrupació Excursionista d’Amposta a la ICHN i que al 1977 en formava part del seu Consell Directiu. També va fer esment de la seva tasca al capdavant del Parc Natural del Delta de l’Ebre d’ençà la seva creació el 1983 i del Parc Natural dels Ports des del 2001 fins la seva jubilació. En el seu parlament va fer referència a la seva activitat naturalista, bàsicament botànica, la qual ha anat més enllà de les Terres de l’Ebre i s’ha estès tant cap a la Catalunya Nord com al País Valencià. Finalment, Rafael Balada va agrair el reconeixement que es feia a la seva tasca i va voler compartir-lo amb els que ens han deixat i amb tots aquells que treballen pel respecte, coneixement i millora del patrimoni natural i per la dignitat i la llibertat de totes les persones i dels Països Catalans.

3. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 29 de juny de 2016

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova però es demana que es rectifiquin dues errades, una referent al nom del Soci d’Honor de l’any 2016 i l’altra a la data de l’acta de l’Assemblea General del 2015.

4. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

Joan Pino fa una ressenya de les principals activitats dutes a terme al llarg de 2016, tant des de la seu central, com per part de les delegacions territorials (6) i dels grups de treball (4), com també de les entitats adherides amb què compta (17). Fa esment també a les altes (26) i baixes de socis (14) en el període comprès entre juny de 2016 i de 2017, essent la xifra de socis actual 1.043. També es dedica un record especial als socis que ens han deixat durant aquest darrer any. L’Assemblea General aprova la memòria d’activitats del 2016.

5. Aprovació dels comptes de l’any 2015

Roser Campeny detalla els ingressos i despeses, que durant el 2016 van ser de 105.788,55 i 88.343,72 respectivament, essent els ingressos més elevats que les despeses en part perquè es cobren alguns ajuts que la Institució havia hagut d’avançar en anys anteriors. La part d’ingressos més rellevant ha estat el corresponent a entitats públiques (32 %) i a quotes (29 %), mentre en l’apartat de despeses destaquen les despeses generals (31 %) i les publicacions (25 %), essent necessari remarcar que les quotes dels socis arriben a cobrir les despeses generals i, així, permetre el funcionament basal de la entitat. Comparant dades anuals des de 2010, assenyala la caiguda d’ingressos de 2010 a 2014 i la recuperació que progressivament s’ha anat produint durant els dos darrers anys; també cal remarcar que els únics ingressos que s’han mantingut constants han estat les quotes dels socis.

6. Relació dels nous socis

D’ençà la darrera Assemblea General, hi ha hagut 26 nous socis, un dels quals és una entitat adherida, la Xarxa de Custòdia del Territori. Com que el president ja els havia presentat en tractar les línies generals d’actuació de la ICHN i no hi ha cap manifestació en contra, són acceptats per l’Assemblea General.

Relació d’altes de socis de l’any 2016:

Antoni Agelet Subirada Jorge Luís Mederos López
Enric Alonso Riera Andreu Mèrida Jové
Josep Barnés Freixas Mercè Miranda Plensa
Josep Batlle Costa Elena Mur Cacuho
Manuel Benavente Ibars Anna Olivella Soteras
Roberto Blas Giménez Jesús Ortiz Durà
Enric Bringués Ibarbia Xavier Perea Obiols
Jordi Brú Martorell Jordi Prat Flamarich
Pau Carnicero Campmany Xesco Puigdomènech Giner
Rodolf Casas Ferrer Alba Puntí Galí
Bernat Claramunt López Ricard Ribas Martín
Joan Antoni Closes Masferrer Joan Roca Juncosa
Victor Alejandro Correa Rueda Josep Ramon Roca Soler
Joan Cuscó Borràs Luis Salvador Martínez
Marta Domènech Ferrés Marc Sánchez Morales
Aníbal Ferrón Xavier Sanjuan Samarra
Damià Francàs Pujol Isabel Sanuy Latorre
Montserrat  Garcia  Màrquez Francesc Sardans Fàbregas
Esteve Garriga Surribas Toni Sirera Moreno
Alberto González Giménez Josep Ignasi Tejedor Boned
Montserrat Guillamón Pradas Jan Tomàs Perarnau
Úrsula Höpping Sergi Torné Viudas
Josep Antoni Ignacio Herrera Albert Vilardell Prats
Jorge Llovera Muntañola Carme Vilarrasa Segalés
Manel López Camprubí Xarxa de Custodia del Territori
Francesc López Garcia

7. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Enguany calia renovar els càrrecs de vicepresidència i secretaria i tres vocalies i dins els terminis establerts només s’ha presentat una única candidatura. Entre el vot dels socis presents a la sala i els vots que han arribat per correu (postal i electrònic), es comptabilitzen en total 31 vots.

El resultat del recompte és el següent:

Vicepresidència: Pere Luque Pino
Secretaria: Eulàlia Comas Lamarca
Vocalies: Òscar Alomar Kurtz
Jaume Ayguadé Ayguadé
Xavier Escuté Carulla

8. Torn obert de paraules

Durant el torn obert de paraules, les úniques intervencions fan referència a la necessitat de repensar les activitats que es fan des de la Institució. Es fa bona feina, però es continuen fent algunes activitats que fa temps que es van decidir i potser caldria que es reflexionés sobre si cal fer altres tipus d’activitats o fer-les de manera diferent a com es fan actualment.

 

Eulàlia Comas Lamarca                                                   Amb el vist i plau del president:
Secretària                                                                            Joan Pino Vilalta