Estratègia Catalana de Conservació de Flora

Formulari de participació

Formulari de propostes_FASE 1

Dades de contacte de l’autor de la proposta

Nom i Cognoms


Institució

Adreça

Telèfon

Adreça electrònica

Àmbit de treball al qual s’adreça la proposta (marqueu la que correspongui):


Títol de la proposta

Breu resum del contingut de la proposta (màxim 5 línies)

Justificació de la proposta (màxim 5 línies):

Accions previstes per desenvolupar la proposta
 

Cronograma previst per dur a terme la proposta

Treball que caldrà realitzar anualment

Pressupost aproximat de les accions previstes

Agents participants en el desenvolupament de la proposta

Annexos (si s’escau)