Les Agulles (Montserrat). L'originalitat morfològica que presenta la muntanya de Montserrat serveix de prototip de l'anomenat relleu montserratí. Sens dubte, els esvelts monòlits o agulles són les formes més espectaculars i característiques d'aquesta muntanya. Aquest relleu resulta de la interacció entre tres factors: el material, l'estructura i l'erosió. El material és el conglomerat (o pedra pinyolenca), caracteritzat per presentar còdols de diversa naturalesa i per ser, en conjunt, molt homogeni i força resistent a l'erosió. L'estructura ve determinada per una xarxa de fractures o diàclasis verticals que s'intersequen, tot individualitzant formes columnars. L'erosió, per efecte de l'aigua i del glaç, ha anat modelant i arrodonint aquestes formes columnars. [fotos Jordi Badia (dalt) i Marc Vilarmau (baix)]

Vegeu l'article Caiguda de roques a Montserrat, de Jordi Badia.
Vegeu l'article Conglomerat, de Jordi Badia.