Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 87_1r semestre de 2001 _ISSN: 1132-7669

Índex

 

Editorial

5

Articles

 

Dantart, J. & Vallhonrat, F. Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera).

7

Dantart, J. & Lockwood, M. Aricia morronensis (Ribbe, 1910), un ropalòcer nou per a Catalunya i Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae.

25

Olivella, E. Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) arriba a la península Ibérica (Lepidoptera: Gracillariidae) .

35

Pérez De-Gregorio, J.J. Fauna lepidopterològica de les Guilleries. Família Crambidae (Lepidoptera)

39

Stefanescu, C. & Julià, Ll. Adults de Cynthia cardui atacats per ocells insectívors, amb comentaris sobre la migració primaveral de ropalòcers a l’illa de l’Aire (Menorca).

45

Notes breus

 

King, G.E. Additional data on the distribution and biology of Sciota divisella (Duponchel, 1843) and Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833) (Lepidoptera: Pyralidae) in Spain.

51

Lockwood, M. Ropalòcers interessants detectats al Solsonès a les primaveres de 2000 i 2001 (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea).

54


Editorial

25 anys de la Comissió de Lepidopterologia de la Institució Catalana d’Història Natural

 

El febrer de l’any 1976 es va crear a Barcelona la Comissió de Lepidopterologia en el si de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). Per tant, enguany fa vint-i-cinc anys que un grup de joves va sol·licitar a la ICHN poder desenvolupar la seva afició d’una manera organitzada. Amb els aires de recuperació d’institucions que es respiraven en aquella època, i seguint el nou impuls que havia pres la ICHN des del 1972, la Comissió va començar les seves activitats. D’aquesta manera es volia donar continuïtat a l’estudi dels lepidòpters com a branca de les ciències naturals, que havia prosperat de manera molt destacada en la primera època de la ICHN.

Aviat va aglutinar no solament els joves lepidopteròlegs de la nova fornada, sinó també els de generacions anteriors, alguns ja molt grans, que havien mantingut l’afició des dels anys d’abans de la guerra civil i que van col.laborar amb il·lusió en aquesta inciativa.

La Comissió va anar fent sortides de camp, sessions científiques i comunicats escrits de les recerques que duien a terme els seus membres, entre els quals es van comptar lepidopteròlegs de la resta de l’estat i de l’estranger.

Una recopilació de tota la bibliografia sobre lepidòpters de Catalunya, molt rica en les publicacions antigues de la ICHN, va ser una de les primeres actuacions. Aquesta tasca va fornir una base sòlida a la feina que s’anava fent de donar a conèixer la fauna lepidopterològica del país.

Es van establir relacions amb el Museu de Zoologia de Barcelona, on la Comissió va ser acollida cordialment pel Dr. Francesc Español, que va oferir sempre la seva col·laboració i ajuda entusiasta. També es van iniciar relacions amb entitats similars de l’estat i d’altres països europeus.

Durant gairebé tres anys, la Comissió va anar ampliant i millorant les seves activitats. Un desig de més especialització i autonomia va fer que els seus membres es decidissin a convertir-se en la Societat Catalana de Lepidopterologia (SCL) el novembre del 1978, però volent mantenir els principis que regeixen la ICHN. Per aquest motiu, el mateix dia de la seva fundació, la nova societat va demanar de ser admesa com a entitat adherida a la ICHN, com així ha estat fins ara. La SCL continua jove i activa, contribuint de manera considerable al coneixement de la distribució, la biologia i l’ecologia dels lepidòpters de Catalunya, i ha donat així continuïtat a aquells primers treballs de la Comissió de Lepidopterologia de la ICHN.

La Junta Directiva


Articles


Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 7-24; 31.I.2002     ISSN: 1132-7669

 

Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera)

Societat Catalana de Lepidopterologia

Recopilació: Jordi Dantart & Francesc Vallhonrat

 

Abstract. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of the Cadí-Moixeró Natural Parc, Catalonia (Lepidoptera). 325 species of lepidoptera were recorded from the Cadí-Moixeró Natural Parc during the 2000 annual fieldtrip of the SCL, made on June 30 and July 1-2. In this paper the results of this meeting are presented, which represent an important contribution to the study of the lepidoptera of this area.

 

Resum. Durant la sortida col.lectiva de la SCL al Parc Natural del Cadí-Moixeró, celebrada els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol del 2000, es van censar un total de 325 espècies de lepidòpters. En aquest treball es recullen els resultats d’aquella excursió, que constitueixen una important contribució a l’estudi dels lepidòpters d’aquest espai natural.

 

Key words: Lepidoptera, faunistics, Parc Natural del Cadí-Moixeró, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 25-34; 31.I.2002     ISSN: 1132-7669

 

Aricia morronensis (Ribbe, 1910), un ropalòcer nou per a Catalunya i Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae)

Jordi Dantart & Michael Lockwood

 

Abstract. Aricia morronensis (Ribbe, 1910) first recorded in Catalunya and Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae). Aricia morronensis is an Iberian endemic species of butterfly, flying in mountain areas, which had never previously been recorded from Catalonia or Andorra. In total, five populations of this lycaenid were discovered, one in the Serra de Busa (Solsonès, Catalonia), the other four in Andorra, all of which can be assigned to the subspecies ordesae (Sagarra, 1930). The larval foodplant used in all five sites is Erodium foetidum ssp. glandulosum, which is also the main host plant for this species. It is thought that the Pyrenean and pre-Pyrenean distribution of the species will be found to be far greater and that the lack of previous records is due to the fact that A. morronensis is a very localised species, being dependent on a single food plant.

 

Resum. Aricia morronensis és una espècie de muntanya endèmica de la península Ibèrica i que fins ara no havia estat citada ni de Catalunya ni d’Andorra. Durant l’agost del 2001 es van localitzar cinc poblacions d’aquest licènid, una a la serra de Busa (Solsonès) i quatre més a Andorra, atribuïbles a la subespècie ordesae (Sagarra, 1930). La planta nutrícia utilitzada en aquestes localitats és Erodium foetidum ssp. glandulosum, que és, a més, el principal recurs tròfic de l’espècie. És previsible que la seva distribució pel Pirineu i el Prepirineu sigui molt més àmplia i hagi passat desapercebuda pel fet que es tracta d’una papallona molt localitzada i estretament lligada a la seva planta nutrícia.

 

Key words: Aricia morronensis, Lycaenidae, faunistics, biology, ecology, distribution, Catalonia, Andorra, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 35-38; 31.I.2002     ISSN: 1132-7669

Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) arriba a la península Ibèrica (Lepidoptera: Gracillariidae)
Elisenda Olivella

Abstract. Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) extends his range to the Iberian peninsula (Lepidoptera: Gracillariidae). This North American species, which mines the leaves of Black Locust (Robinia pseudoacacia), was reported from Europe in 1983 for the first time. It was found near Basle (Switzerland) in September 1983, and from there it extended to Central Europe (Switzerland, France, Germany, northern Italy, Austria, Czech Republic and Slovakia). In August 2001 was first recorded for the Iberian Peninsula in Montseny (Catalonia). This paper provides new data on the biology and distribution of this species.

 

Resum. Es dóna compte de la troballa a la península Ibèrica de Phyllonorycter robiniella (Clemens,1859). Aquesta espècie nord-americana minadora de les fulles de la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) va ser citada per primer cop per a Europa l’any 1983. Algunes mines van ser recol.lectades a prop de Basilea (Suïssa) al setembre d’aquell any. Des d’allí es va estendre per l’Europa central (Suïssa, França, Alemanya, nord d’Itàlia, Àustria, República Txeca i Eslovàquia). L’agost del 2001 va ser trobada, per primer cop a la península Ibèrica, al Montseny. En aquest article es presenten noves dades sobre la biologia i l’àrea de distribució d’aquesta espècie.

 

Key words: Phyllonorycter robiniella, Gracillariidae, faunistics, distribution, invading species, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 39-44; 31.I.2002 ISSN: 1132-7669

 

Fauna lepidopterològica de les Guilleries. Família Crambidae (Lepidoptera)

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio

 

Abstract. The Crambidae of the Guilleries country. In this paper the study’s results of the Crambidae in the Guilleries (Catalonia), are presented. This study, since 1976, reports 40 species of the family.

 

Resumen. Los Crambidae de la comarca de Les Guilleries (Catalunya). Se exponen los resultados del estudio de los Crambidae de la zona de les Guilleries (Catalunya) llevado a cabo por el autor desde el año 1976 hasta la actualidad. En el presente trabajo se citan 40 especies.

 

Resum. S’exposen els resultats de l’estudi dels cràmbids de les Guilleries dut a terme per l’autor des de l’any 1976 fins a l’actualitat, amb la citació de 40 espècies.

 

Key words: Crambidae, Lepidoptera, faunistics, Guilleries, Catalonia.

Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 45.50; 31.I.2002 ISSN: 1132-7669

 

Adults de Cynthia cardui atacats per ocells insectívors, amb comentaris sobre la migració primaveral de ropalòcers a l’illa de l’Aire (Menorca)

Constantí Stefanescu & Lluc Julià

 

Abstract. Painted Ladies (Cynthia cardui) preyed upon by insectivorous birds, with comments on the spring migration of butterflies on Illa de l’Aire (Menorca). Although insectivorous birds are believed to be among the principal predators of adult butterflies, direct observations of bird attacks on butterflies are very scarce. While ringing migrant birds on a small island off Menorca (Balearic islands), we undertook censuses of four migrant butterflies (Pieris rapae, Colias crocea, Vanessa atalanta, Cynthia cardui) and were able to observe several Painted Ladies being preyed upon by Spotted Flycatchers, Muscicapa striata. Together with other published and unpublished data, these observations suggest that bird attacks on C. cardui are a common phenomenon, especially during the seasonal migrations undertaken by this butterfly.

 

Resum. Encara que els ocells insectívors són considerats com a depredadors importants de les papallones adultes, les observacions directes d’atacs són molt escasses. Durant una campanya d’anellament en un petit illot proper a Menorca (illes Balears) es van fer comptatges de quatre ropalòcers migradors (Pieris rapae, Colias crocea, Vanessa atalanta, Cynthia cardui) i es va poder constatar com alguns exemplars de C. cardui eren atacats pel papamosques gris (Muscicapa striata). Aquestes observacions, juntament amb altres d’inèdites o recollides de la bibliografia, permeten suggerir que els atacs a C. cardui per part d’ocells són un fet freqüent, sobretot quan es donen certes situacions propícies relacionades amb el procés migratori d’aquesta espècie.

 

Key words: Pieris rapae, Colias crocea, Pieridae, Vanessa atalanta, Cynthia cardui, Nymphalinae, Lepidoptera, Muscicapa striata, Merops apiaster, bird predation, migration, Balearic Islands.

Notes breus

Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 51-53; 31.I.2002   ISSN: 1132-7669

 

Additional data on the distribution and biology of Sciota divisella (Duponchel, 1843) and Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833) (Lepidoptera: Pyralidae) in Spain

 

Dades addicionals sobre la distribució i la biologia de Sciota divisella (Duponchel, 1843) i Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833) (Lepidoptera: Pyralidae) a Espanya

Gareth E. King

 

Key words: Sciota divisella, Antigastra catalaunalis, Pyralidae, distribution, biology, Spain.

Butll. Soc. Cat. Lep., 87: p; 31.I.2002  ISSN: 1132-7669

 

Ropalòcers interessants detectats al Solsonès a les primaveres de 2000 i 2001 (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)

 

Some interesting spring records of Rhopalocera observed in el Solsonès (Catalonia) in 2000 and 2001 (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)

Michael Lockwood

Ensija, 13, 2n 2a; 25280 Solsona

 

Key words: Rhopalocera, faunistics, spring, Solsonès, Catalonia, Iberian Peninsula.

Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna