Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 106_Any 2015_ISSN: 1132-7669

Índex

 

Proemi

5

Articles  

Jordà Sanuy, C. Apunts biogràfics sobre el Dr. Werner Marten, naturalista i explorador, un dels darrers exponents d’una manera de fer ciència.

7

Ylla, J., Requena, E. & Macià, R. Addicions i rectificacions al Catàleg dels tortrícids de Catalunya, amb quatre noves espècies per a la península Ibèrica (Lepidoptera: Tortricidae).

27

Dantart, J. Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera) (IV).

41

Lockwood, M., Artola, J. & Cobo, B. Noves dades sobre la distribució de la formiguera petita, Maculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775), a Catalunya (Lepidoptera: Lycaenidae).

57

Macià, R., Planes, J. & Ylla, J. Sobre la validesa específica de Coscinia mariarosae Expósito, 1991, i la seva diferenciació amb Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae).

71


Cervelló, A. & Zsolt, G. Deu anys de recerca dels heteròcers de la zona de Portocristo (Manacor, Mallorca).

79

Dantart, J. Resultats de les novenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 14-18 de juny de 2012.
83

Notes breus

Ylla, J. & Macià, R. Depressaria ululana Rössler, 1866, nova espècie per a l’Espanya peninsular (Lepidoptera: Drepressariidae).

111

Garre, M., Guerrero, J.J., Rubio, R.M. & Ortiz, A.S. Noves addicions per al catàleg dels lepidòpters del Parc Natural de l’Alt Pirineu (2014-2015) (Lepidoptera: Macroheterocera).

115

Guzmán, E. Invasió dels boscos de la Garrotxa per la plaga de Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae).

123

Guzmán, E. Grammodes bifasciata (Petagna, 1787) i Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758), dues espècies noves per a la Garrotxa, i noves citacions de Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1789).

125

Guzmán, E. Eilema predotae (Schawerda, 1927) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae), espècie nova per a Catalunya, i altres citacions de les comarques de ponent.

127

Cervelló, A. Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841), new Pterophoridae for Catalonia (Lepidoptera: Pterophoridae).

133

Dantart, J. Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2014.

135

Recerques

139

 
Articles

Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 7-25; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Apunts biogràfics sobre el Dr. Werner Marten, naturalista i explorador, un dels darrers exponents d’una manera de fer ciència, Cristòfol Jordà Sanuy.

Abstract. Biographical notes on Dr. Werner Marten, naturalist and explorer, one of the last exponents of a forgotten scientic method. This article represents a first approach to the life and work of this great entomologist, a disciple of Adalbert Seitz. Despite being born and living there, he was in fact little known in Spain, possibly due to his German family background and training and to the fact that he also published in German. He lived through a very turbulent period of history, including three wars and the following postwars, and carried out several expeditions to the Amazon, the highlands of Moroccan Rif and the Iberian Peninsula. He discovered and described a number of taxa, and worked tirelessly on the group of the Zygaenidae with a methodological approach that was ahead of its time. He was also interested in subjects such as butterfly biology, making important contributions in the case of Graellsia isabelae, and ecology, and published in 1958 a paper on the theory of continental drift from the point of view of lepidopterists. His collections are preserved in two institutions (Schiffweiler and Munich) and are still of great use to the scientific community.

Resum. Es dóna a conèixer una primera aproximació a la vida i als treballs d’aquest gran entomòleg–deixeble d’Adalbert Seitz–, que, tot i haver nascut i viscut aquí, és molt poc conegut a casa nostra pel fet de tenir origen familiar i formació germànics, i d’haver publicat sempre en llengua alemanya. Malgrat haver viscut un període molt convuls de la història contemporània, amb tres guerres i postguerres gairebé seguides, va fer diverses expedicions per l’Amazones, les terres altes del Rif marroquí i la península Ibèrica. Va descobrir i descriure un bon nombre de tàxons i va treballar infatigablement el grup de les zigenes, amb una aproximació metodològica avançada al seu temps. Es va interessar per altres temes, com les biologies, amb importants aportacions–per exemple, en el cas de Graellsia isabelae–, o l’ecologia, amb la publicació, l’any 1958, d’un treball sobre el que llavors era la teoria de la deriva continental des de la visió del lepidopteròleg. Les col·leccions que va reunir al llarg de la seva vida es conserven en dues institucions, a Schiffweiler i a Munic, i encara fan servei a la comunitat científica.

Key words: Werner Marten, lepidopterology, biography, bibliography.

Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 27-39; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Addicions i rectificacions al Catàleg dels tortrícids de Catalunya, amb quatre noves espècies per a la península Ibèrica (Lepidoptera: Tortricidae), Josep Ylla, Emili Requena & Ramon Macià.

Abstract. Additions and rectifications to the catalogue of Tortricidae for Catalonia, including four new species for the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Tortricidae). Thirty-one interesting records of Tortricidae, collected mainly by the authors over the last five years, are reported. The number of known Catalan species belonging to this family now totals 337. Four of these records, Phiaris helveticana (Duponchel, 1845), Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836), Eriopsela quadrana (Hübner, 1811) and Grapholita delineana (Walker, 1863), constitute the first records for the fauna of the Iberian Peninsula.

Resum. Es presenten un total de trenta-una citacions interessants de Tortricidae detectats majoritàriament pels autors durant els darrers cinc anys a Catalunya. Amb aquestes citacions, la xifra de les espècies d’aquesta família conegudes de Catalunya puja a 337. Quatre, Phiaris helveticana (Duponchel, 1845), Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836), Eriopsela quadrana (Hübner, 1811) i Grapholita delineana (Walker, 1863), són la primera citació per a la fauna ibèrica.

Key words: Tortricidae, Phiaris helveticana, Gibberifera simplana, Eriopsela quadrana, Grapholita delineana, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 41-56; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera) (IV), Jordi Dantart.

Mostreig fet per: Arcadi Cervelló, Jordi Dantart, Eduard Guzmán, Jordi Jubany, Josep Martí, Elisenda Olivella, Pere Passola, Joan Pibernat, Josep Planes, Francesc Vallhonrat i Albert Xaus.

Abstract. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera of the Cadí-Moixeró Natural Park (Lepidoptera) (IV). The results of the SCL excursion to the Cadí-Moixeró Natural Park (PNCM) on 19–21 September 2014 are given. Twenty sites were sampled in the southern sector of the Park, which had already been prospected in previous excursions but in a different season. The chosen sites were in the counties of Alt Urgell and Berguedà, and covered an altitudinal range of 800 m (995–1,819 m). A total of 225 species belonging to 24 families of Lepidoptera were recorded. During the four sampling periods carried out by the SCL in this Park since 2000, 742 species belonging to 44 Lepidoptera families have been recorded.

Resum. En aquest informe es presenten els resultats obtinguts amb motiu de la sortida col·lectiva de la SCL al Parc Natural del Cadí-Moixeró (PNCM) feta del dia 19 al 21 de setembre de 2014. En aquesta ocasió es van mostrejar vint localitats del sector meridional del parc natural que ja s’havien prospectat en excursions anteriors, però en una època de l’any diferent. Les localitats visitades pertanyen a les comarques de l’Alt Urgell i el Berguedà, i comprenen un rang altitudinal d’uns 800 m, entre els 995 i els 1.819 m. El cens elaborat va ser de 225 espècies, que representen 24 famílies de lepidòpters. En les quatre prospeccions que a hores d’ara ha fet la SCL des de l’any 2000 ja s’ha obtingut un cens provisional de 742 espècies, de 44 famílies de lepidòpters.

Key words: Lepidoptera, faunístics, Cadí-Moixeró Natural Park, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 57-70; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Noves dades sobre la distribució de la formiguera petita, Maculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775), a Catalunya (Lepidoptera: Lycaenidae), Michael Lockwood, Jordi Artola & Elisabeth Cobo

Abstract. New data on the distribution of Maculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) in Catalonia (Lepidoptera: Lycaenidae). The Alcon Blue Maculinea alcon, a species considered as Vulnerable in Catalonia according to UICN criteria, was studied. The form of this species that flies in Catalonia was previously known as Maculinea rebeli. The aims of the methodology of the monitoring carried out in 2014 were to confirm the status of known populations, to identify new populations and to establish which populations could form part of a network of monitoring sites to be set up in the coming years. The results confirm the existence of eastern and western nuclei, which are, nevertheless, less well separated than was once thought. The eastern population extends from the counties of El Berguedà and L’Alt Urgell as far as El Ripollès and possibly joins the western population in the pre-Pyrenees. The easternmost part of this population seems to be in regression as many of the colonies once known from El Ripollès and La Cerdanya could not be refound. This taxon should continue to be considered as Vulnerable and monitoring should begin to establish more details regarding the evolution of its populations.

Resum. S’estudia el tàxon Maculinea alcon, una espècie considerada vulnerable a Catalunya segons els criteris de la UICN. Antigament, la forma de M. alcon que vola al nostre territori s’anomenava Maculinea rebeli. Es descriu la metodologia d’un seguiment de M. alcon dut a terme a Catalunya el 2014, que tenia com a objectius confirmar les poblacions conegudes, identificar-ne de noves i establir quines podrien ser susceptibles de formar part d’una xarxa de monitoratge els pròxims anys. Els resultats confirmen l’existència d’un nucli oriental i un d’occidental, però sense ser tan diferenciats com es pensava. L’oriental s’estén des de les comarques del Berguedà i l’Alt Urgell fins al Ripollès, i possiblement s’enllaça amb el nucli occidental al Prepirineu. Per altra banda, la part est del nucli oriental sembla que pateix un retrocés, ja que no s’han pogut retrobar moltes de les poblacions anteriorment conegudes del Ripollès i de la Cerdanya. Cal continuar tractant aquest tàxon com a vulnerable i començar a fer-ne el seguiment a fi d’esbrinar més coses sobre l’evolució de les seves poblacions.

Key words: Maculinea alcon, Maculinea rebeli, distribution, phenology, Gentiana cruciata, monitoring,endangered species, Eastern Pyrenees.

Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 71-77; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Sobre la validesa específica de Coscinia mariarosae Expósito, 1991, i la seva diferenciació amb Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae), Ramon Macià, Josep Planes & Josep Ylla

Abstract. On the specific validity of Coscinia mariarosae Expósito, 1991 and its differentiation from Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae). The specific status of Coscinia mariarosae Exposito, 1991 is confirmed. New specimens were found in its type location (Serra d’Alfàbia) and also in another nearby location in the Serra de Tramuntana. We present the main morphological characteristics that differentiate C. mariarosae from the congeneric species C. cribraria (Linnaeus, 1758), as well as the results obtained from the analysis of their mitochondrial DNA. Resum. Els autors confirmen definitivament la validesa específica de Coscinia mariarosae Expósito, 1991, i presenten noves troballes, tant a la seva localitat típica (serra d’Alfàbia) com en un altre indret de la serra de Tramuntana (Mallorca). S’indica la principal diferència morfològica que permet separarla de l’espècie congènere Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) i es presenten els resultats obtinguts de l’anàlisi del seu DNA mitocondrial.

Key words: Coscinia mariarosae, Arctiinae, Erebidae, Lepidoptera, faunístics, Mallorca, Balearic Islands.

Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 83-109; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Resultats de les novenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 14–18 de juny de 2012

Jordi Dantart

Abstract. Results of the ninth Catalan Moth Nights: 14–18 June 2012. The global results of the ninth Catalan Moth Nights (CMN) are presented. This event is organized once a year by the Catalan Lepidopterological Society in Catalonia and Andorra. On this occasion the CMN were held on the nights of 14–18 June 2012, and 74 people took part in the event. In all, 74 localities in Andorra and in 25 Catalan counties, with an altitudinal range of about 2,100 m, were sampled. The number of species recorded was the highest since the CMN began. In total 5,729 moths were recorded belonging to 712 species from 47 families. It is worth highlighting the first record for Catalonia of the Tischeriidae Tischeria dodonaea Stt., the Tineidae Nemapogon variatella (Clem.), the Gelechiidae Prolita sexpunctella (F.) and Athrips amoenella (Frey), and the Tortricidae Cydia trogodana Pröse.

Resum. Es presenten les dades globals obtingudes durant les novenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), que la Societat Catalana de Lepidopterologia organitza un cop l’any a Catalunya i Andorra. En aquesta ocasió es van celebrar del 14 al 18 de juny de 2012 i hi van participar 74 persones. En total es van mostrejar 74 localitats situades en 25 comarques de Catalunya o a Andorra i que abastaven un rang altitudinal de 2.100 m. Els censos d’espècies van ser els més grans que s’han obtingut fins ara. En total es van comptar uns 5.729 exemplars de 712 espècies que pertanyen a 47 famílies de lepidòpters. Entre aquestes espècies, el tisquèrid Tischeria dodonaea Stt., el tineid Nemapogon variatella (Clem.), els gelèquids Prolita sexpunctella (F.) i Athrips amoenella (Frey), i el tortrícid Cydia trogodana Pröse són novetat per a la fauna catalana.

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Notes breus

 

Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 111-114; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Depressaria ululana Rössler, 1866, nova espècie per a l’Espanya peninsular (Lepidoptera: Drepressariidae)

Depressaria ululana Rössler, 1866, a new species for mainland Spain (Lepidoptera, Drepressariidae)

Josep Ylla & Ramon Macià

Key words: Depressaria ululana, Heterocera, Depressariidae, faunistics, Ávila, Spain.


Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 115-122; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Noves addicions per al catàleg dels lepidòpters del Parc Natural de l’Alt Pirineu (2014-2015) (Lepidoptera)

Additions to the checklist of the Lepidoptera of the Alt Pirineu Natural Park (2014-2015) (Lepidoptera)

Manuel Garre, Juan José Guerrero, Rosa María Rubio & Antonio S. Ortiz

Key words: Lepidoptera, Alt Pirineu Natural Park, Catalonia, Iberian Peninsula.


(Lepidoptera: Crambidae)

Invasion of the forests of La Garrotxa by the pest species Cydalima
perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)

Eduard Guzmán

Key words: Cydalima perspectalis, Crambidae, Buxus, Pest, Garrotxa, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 125-126; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Grammodes bifasciata (Petagna, 1787) i Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758), dues espècies noves per a la Garrotxa, i noves citacions de Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1789)

Grammodes bifasciata (Petagna, 1787) and Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758), two new species for La Garrotxa, and new records of Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1789)

Eduard Guzmán

Key words: Erebidae, Noctuidae, Lepidoptera, La Garrotxa, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 127-131; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Eilema predotae (Schawerda, 1927) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae), espècie nova per a Catalunya, i altres citacions de les comarques de ponent

Eilema predotae (Schawerda, 1927) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae), new species for Catalonia, and other records from eastern Catalonia

Eduard Guzmán

Key words: Eilema predotae, Arctiinae, Erebidae, Lepidoptera, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 133-134; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841), nou Pterophoridae per a Catalunya (Lepidoptera: Pterophoridae)

Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841), new Pterophoridae for Catalonia (Lepidòptera: Pterophoridae)
Arcadi Cervelló

Key words: Platyptilia nemoralis, Pterophoridae, Lepidoptera, new record, Catalonia.


Butll. Soc. Cat. Lep., 106: 135-137; 31.XII.2015 ISSN: 1132-7669

Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2014

The SCL’s contribution to the BioBlitz BCN-2014

Jordi Dantart

Key words: Lepidoptera, chek list, BioBlitz, Barcelona, Catalonia.


Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça:
Torna