Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 103_Any 2012_ISSN: 1132-7669

Índex

 

Articles  

Arrizabalaga, A., Stefanescu, C., Vallhonrat, F., Dantart, J., Vila, R., Jubany, J., Sesma, J. M., Viader, S. & Dinca, V. Proposta de noms comuns per a les papallones diürnes (ropalòcers) catalanes.

5

Ylla, J. & Macià, R. Confirmació d’Hadena luteago ([Denis &Schiffermüller], 1775) a la península Ibèrica (Lepidoptera: Noctuidae)

29

Vallhonrat, F. Peribatodes ebusaria sp. nov. Una nova espècie trobada a l’illa d’Eivissa (Balears) (Lepidoptera: Geometridae, Ennominae).

33

Cervelló, A. Cens preliminar d’heteròcers del parc natural del Garraf (2012).

41

Gómez Sánchez, R., Cuñarro Larrea, J. M. & Peña Andrés, A. Confirmación de la presencia de una colonia estable de Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) en Segovia (Lepidoptera: Lemoniidae). 53
Planes, J. Els lepidòpters diürns de la serra de Castelltallat (Lepitoptera). 57
Dantart, J. & Jubany, J. Resultats de les sisenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 21-25 de maig de 2009. 71

 

 

Notes breus

 

Ylla, J. & Macià, R. Eupithecia valerianata (Hübner, 1813), nou geomètrid per a la fauna de Catalunya (Lepitoptera: Geometridae).

97

Pinya, S. & Suárez-Fernández, J. J. New records of the Old Lady, Mormo maura (Linnaeus, 1758), on the island of Mallorca (Lepidoptera: Noctuidae)

99

Plana, J. Primera citació a Catalunya de Catocala fulminea (Scopli, 1763) (Lepidoptera: Erebidae).

102

Xaus, A. Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775), nou notodòntid per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Notodontidae).

104

Abós, Ll., Pibernat, J. & Plana, J. Observacions d'heteròcers fetes a Gombrèn (Ripollès).

106

Abós, Ll., Pibernat, J. & Plana, J. Observacions d'heteròcers fetes a Ogassa (Ripollès).

115

Olivella, E. Papallones als carrers de Barcelona.

125

Dantart, J. & Jubany, J. Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2011

135

 

 

Articles

Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 5-28; 1.XII.2012      ISSN: 1132-7669

 

Proposta de noms comuns per a les papallones diürnes (ropalòcers) catalanes_Antoni Arrizabalaga, Constantí Stefanescu, Francesc Vallhonrat, Jordi Dantart, Roger Vila, Jordi Jubany, José manuel Sesma, Santi Viader i Vlad Dinca.

 

Abstract. Proposed list of common names for Catalan butterflies. Despite the increased interest in butterflies in Catalonia in recent years, the lack of common names for the vast majority of species represents an obstacle for many people and hampers the spread of the understanding of these insects in the media. This works consists of a proposal for common names for all of the butterfly species found in Catalonia and in Catalan-speaking areas. The names were decided upon by a commission of experts from the Granollers Natural History Museum and the Catalan Lepidopterological Society and wherever possible the few existing names that do exist have been maintained. The new names have been adapted from closely related languages or reflect a distinctive feature, morphological or ecological, of the species in question. In some cases a synonym is also suggested. The aim of this proposal is to establish a reference list of names for all Catalan butterflies that will help popularize the study of these insects in many different sectors of society.

 

Resum. Malgrat que l’interès per les papallones diürnes (ropalòcers) ha augmentat notablement a Catalunya durant les darreres dècades, la manca de noms populars per a l’enorme majoria de les espècies s’ha convertit en un obstacle per a molts aficionats i, a més, dificulta la difusió per part dels mitjans de comunicació dels coneixements que se’n tenen. En aquest treball presentem una proposta de noms comuns per a totes les espècies de Catalunya i de l’àmbit de parla catalana. Els noms els ha consensuat una comissió d’experts del Museu de Ciències Naturals de Granollers i de la Societat Catalana de Lepidopterologia. Sempre que ha estat possible s’han conservat els pocs noms coneguts de la terminologia popular. Els noms que es proposen per primer cop s’han adaptat a partir de llengües properes o bé reflecteixen trets distintius de les espècies, ja siguin morfològics o ecològics. En alguns casos també es proposa l’ús de sinònims. L’objectiu de la proposta és establir una nomenclatura de referència per a totes les papallones diürnes catalanes, que haurà de facilitar la popularització de l’estudi d’aquests insectes en amplis sectors de la societat.

 

Key words:butterflies, Ropalocera, Lepidoptera, common names, Catalan.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 29-31; 1.XII.2012     ISSN: 1132-7669

 

Confirmació d’Hadena luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775) a la península Ibèrica (Lepidoptera: Noctuidae)_Josep Ylla i Ramon Macià.

 

Abstract. Confirmation of the presence of Hadena luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775) in the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Noctuidae). Data are presented that confirm the presence of the Noctuidae Hadena luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775) in the Iberian Peninsula.

 

Resum. Els autors aporten dades que confirmen la presència del noctuid Hadena luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775) a la península Ibèrica

 

Key words: Hadena luteago, Noctuidae, Lepidoptera, faunistics, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 33-39; 1.XII.2012     ISSN: 1132-7669

 

Peribatodes ebusaria sp. nov. Una nova espècie trobada a l'illa d'Eivissa (Balears) (Lepidoptera: Geometridae, Ennominae)_Francesc Vallhonrat

 

Abstract. Peribatodes ebusaria sp. nov. A new species for the island of Ibiza (Balearic Islands) (Lepidoptera: Geometridae, Ennominae). A new species, Peribatodes ebusaria sp. nov., from the island of Ibiza (Balearic Islands) is described with pictures of the external morphology and genitalia of both males and females.

 

Resum. Es dóna a conèixer una nova espècie, Peribatodes ebusaria sp. nov., descrita amb exemplars mascles i femelles procedents de l’illa d’Eivissa (illes Balears). Es presenten fotografies de la morfologia externa i de les genitàlies de la nova espècie.

 

Key words: Peribatodes ebusaria sp. nov., Ennominae, Geometridae, Lepidoptera, Eivissa, Balearic Island.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 41-51; 1.XII.2012     ISSN: 1132-7669

 

Cens preliminar d’heteròcers del Parc Natural del Garraf (2012)_Arcadi Cervelló.

 

Abstract. In this paper you can find the results of the study done in the Parc Natural del Garraf during five years of Heterocers research with prospect traps using ultraviolet light and genset method.

 

Resum. Es presenten els resultats de l’estudi que s’ha fet al Parc Natural del Garraf durant cinc anys a la recerca d’heteròcers amb el mètode de prospecció amb trampes de llum ultraviolada i grup electrogen del mateix tipus

 

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Faunístics, Garraf Natural Park, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 53-56; 1.XII.2012      ISSN: 1132-7669

Confirmación de la presencia de una colonia estable de Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) en Segovia (Lepidoptera: Lemoniidae)_Raúl Gómez Sánchez, José Manuel Cuñarro Larrea i Antonio Peña Andrés.

Abstract: Confirmation of the presence of a stable colony of Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) in Segovia (Lepidoptera: Lemoniidae). The presence of an established colony of Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) in the vicinity of the Sierra de Guadarrama within the limits of the province of Segovia is confirmed through the observation and capture of four males and two females.

 

Resum: Es confirma la presència d’una colònia de Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) a les proximitats de la serra de Guadarrama, dins dels límits de la província de Segòvia, mitjançant l’observació i captura de quatre mascles i dues femelles.

 

Resumen: Se confirma la presencia de una colonia de Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) en las proximidades de la Sierra de Guadarrama, dentro de los límites de la provincia de Segovia, mediante el avistamiento y captura de cuatro machos y dos hembras.

 

Key words: Lemonia dumi, Lemoniidae, Lepidoptera, distribution, Guadarrama Range, Segovia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 57-70; 1.XII.2012      ISSN: 1132-7669

Els lepidòpters diürns de la serra de Castelltallat (Lepidoptera)_Josep Planes.

Abstract. The day flying lepidoptera of the Sierra de Castelltallat (Lepidoptera). The Serra de Castelltallat, a mountain ridge rising to 936 m a.s.l, is protected as an Area of Natural Interest. The butterflies of the area were studied using regular transects that were repeated several times from 2000 onwards. The whole Serra has been greatly influenced by the forest fires that swept the area in the 1990s. The results reveal that the commonest species are Iberian Marbled White M. lachesis, Black-veined White A. crataegi and Provence Chalkhill Blue P. hispana. On the north face of the ridge, Marsh Fritillary E. aurinia is the most numerous species, followed in number at some distance by Dusky Heath C. dorus, while on the southern side Spanish Gatekeeper P. bathseba is one of the commonest species. Marsh Fritillary is dominant in the highest areas of the range, followed in number at some distance by Wood White L. sinapis, while at low altitudes it is closely followed in number by Spanish Gatekeeper.

Other interesting but much scarcer species include Spanish Fritillary E. desfontainii, Méleager’s Blue P. daphnis, Duke of Burgundy H. lucina, Iolas I. iolas and Catalan Furry P. fulgens Blues, Sage Skipper M. proto, Niobe Fritillary A. niobe and the burnet moth Z. ephialtes. Nevertheless, few species of the genus Melitaea are present.

 

Resum. La serra de Castelltallat és un espai natural amb protecció legal de classe EIN que arriba a assolir els 936 m. Se n’ha fet l’estudi de la població de ropalòcers a base de censos en transsectes regulars repetits diverses vegades des de l’any 2000. Es tracta d’un territori completament condicionat pels incendis dels anys noranta. Els resultats ens indiquen que les espècies més abundants arreu de la serra són M. lachesis, A. crataegi i P. hispana. Al vessant nord és E. aurinia la més nombrosa, seguida a distància de C. dorus; al vessant sud destaca P. bathseba. Per alçades, E. aurinia torna a dominar a les cotes altes, seguida, de lluny, per L. sinapis, i, a les baixes, seguida de prop de P. bathseba.

 

Altres espècies poc abundants, però dignes de ser tingudes en compte, són: E. desfontainii, P. daphnis, H. lucina, I. iolas; P. fulgens; M. proto; A. niobe; Z. ephialtes. En canvi, s’hi troben a faltar força representants del gènere Melitaea.

Key words: Rhopalocera, Zygaenidae, Lepidoptera, faunistics, Castelltallat, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 71-96; 1.XII.2012      ISSN: 1132-7669

Resultats de les sisenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 21-25 de maig de 2009_Jordi Dantart i Jordi Jubany.

Abstract. Results of the sixth Catalan Moth Night: 21-25 May 2009. In this report the results of the sixth Catalan Moth Night (CMN), organized by the Catalan Lepidopterological Society on the nights of 21-25 May 2009, are presented. In this edition of the CMN a total of 51 people took part and returned data from 52 localities in 16 comarques in Catalonia and Andorra. Data are given for the 7,294 specimens belonging to 565 species that were observed. It is worth highlighting the first records for Catalonia of Micropterix ibericella Car., Ectoedemia obtusa (Puplesis & Diskus), Caloptilia coruscans (Wlgm), Denisia augustella (Hb.), Cochylis salebrana (Mn) and Idaea alicantaria (Rssr).

Resum. En aquest informe es presenten els resultats de les sisenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), organitzades per la Societat Catalana de Lepidopterologia i fetes les nits del 21 al 25 de maig del 2009. En aquesta ocasió hi van participar 51 persones, en 52 localitats distribuïdes per 16 comarques de Catalunya i per Andorra. Les dades recollides corresponen a un total de 7.294 exemplars, que, un cop determinats, han generat una llista de 565 espècies. Entre aquestes cal remarcar la troballa de Micropterix ibericella Car., Ectoedemia obtusa (Puplesis & Diskus), Caloptilia coruscans (Wlgm), Denisia augustella (Hb.), Cochylis salebrana (Mn) i Idaea alicantaria (Rssr), que es consideren novetats per a la fauna de Catalunya.

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Notes breus

Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 97-98; 1.XII.2012      ISSN: 1132-7669

 

Eupithecia valerianata (Hübner, 1813), nou geomètrid per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Geometridae)

 

Valerian Pug, Eupithecia valerianata (Hübner, 1813), a new geometrid moth for Catalonia (Lepidoptera: Geometridae)_Josep Ylla i Ramon Macià.

 

Key words: Eupithecia valerianata, Geometridae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia

Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 99-101; 1.XII.2012     ISSN: 1132-7669

 

New records of the Old Lady, Mormo maura (Linnaeus, 1758), on the island of Mallorca. (Lepidoptera: Noctuidae)

 

Noves citacions de Mormo maura (Linnaeus, 1758) a l’illa de Mallorca. (Lepidoptera: Noctuidae)_Samuel Pinya i Juan José Suárez-Fernández.

 

 

Key words: Mormo maura, Noctuidae, Lepidoptera, new records, Mallorca, Balearic Islands.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 102-103; 1.XII.2012   ISSN: 1132-7669

 

Primera citació a Catalunya de Catocala fulminea (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Erebidae)

 

First record of Yellow Bands Underwing, Catocala fulminea (Scopoli, 1763), for Catalonia (Lepidoptera: Erebidae)_Josep Plana.

 

Key words: Catocala fulminea, Noctuidae, Lepidoptera, first record, Catalonia, Iberian Peninula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 104-105; 1.XII.2012   ISSN: 1132-7669

 

Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775), nou notodòntid per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Notodontidae)

 

Scarce Chocolate-tip, Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775), a new prominent moth for the fauna of Catalonia (Lepidoptera: Notodontidae)_Albert Xaus.

 

Key words: Clostera anachoreta, Notodontidae, Lepidoptera, faunistic, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 106-114; 1.XII.2012   ISSN: 1132-7669

 

Observacions d’heteròcers fetes a Gombrèn (Ripollès)

 

Macroheterocera observed in Gombrèn (Ripollès)_Llorenç Abós, Joan Pibernat i Josep Plana.

 

Key words: Macroheterocera, Lepidoptera, faunistics, Gombrèn, Ripollès, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 115-124; 1.XII.2012   ISSN: 1132-7669

 

Observacions d’heteròcers fetes a Ogassa (Ripollès)

 

Macroheterocera observed in Ogassa (Ripollès)_Llorenç Abós, Joan Pibernat i Josep Plana.

 

 

Key words: Macroheterocera, Lepidoptera, faunistics, Ogassa, Ripollès, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 125-133; 1.XII.2012   ISSN: 1132-7669

 

Papallones als carrers de Barcelona

 

Moths and butterflies found in the streets of Barcelona_Elisenda Olivella.

 

Key words: Lepidoptera, papallones urbanes, minadors, distribució, plagues, Barcelona, Catalunya, Península Ibèrica.


Butll. Soc. Cat. Lep., 103: 135-138; 1.XII.2012   ISSN: 1132-7669

 

Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2011

 

The SCL participates in the BioBlitz BCN-2011_Jordi Dantart & Jordi Jubany.

 

Key words: Lepidoptera, chek list, BioBlitz, Barcelona, Catalonia.


Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça:
Torna